Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020

Kazalo

Št. 3021-004/2020 Ob-2581/20, Stran 1687
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (Uradni list RS, št. 80/20), Zakona o javnih skladih, ZJS-1 (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10 – ZSKZ-B, 61/20 – ZDLGPE), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ZUKLPP (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99 – ZSRR, 22/00 – ZJS, 67/01, 47/02), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12, 46/16), Ustanovitvenega akta Sklada, št. 01401-4/2009/6 z dne 23. 7. 2009 (čistopis SV 04/20 z dne 7. 1. 2020), Splošnih pogojev poslovanja, št. 012-6/2019-12 z dne 8. 11. 2019 (s sprem. in dopol., v nadaljevanju SPP), Pravilnika o dodeljevanju spodbud z dne 19. 3. 2015 (s spr. in dop.), Poslovnega in finančnega načrta Sklada za leti 2020 in 2021 z dne 27. 3. 2020 (s sprem. in dopol.), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 78/19), Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13), Zakona o Triglavskem narodnem parku, ZTNP-1 (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20), Koeficienta razvitosti občin za leto 2020 in 2021, Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12, 24/15, 35/17, 101/20), Pogodbe št. C2130-20G410000 o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) z dne 29. 7. 2020, Programa izvajanja finančnih spodbud Covid 19 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 23. 4. 2020 (s sprem. in dopol.), Soglasja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo k objavi javnega razpisa, Sporočila Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 z dne 20. 3. 2020 (2020/C 91 I/01 s sprem. in dopol.), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14, 77/16, 14/18), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Uradni list EU L, št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2017/1084 z dne 14. 6. 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 156 z dne 20. 6. 2017, str. 1) (v nadaljevanju Uredba o skupinskih izjemah) objavlja
javni razpis 
za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1 
1. Uvodna določila
1.1 Višina in vir sredstev
Skupni razpisani znesek je 20.000.000,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju
Znesek v EUR
Iz postavke za leto
Oblika sredstev
Vir sredstev
20.000.000,00
2020
Posojilo
Namensko premoženje
Slovenski regionalno razvojni sklad
1.2 Namen in cilj javnega razpisa
Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja. 
1.3 Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– elektronski prijavni obrazec, vključno z izjavo vlagatelja,
– seznam prilog,
– merila za ocenjevanje,
– vzorec pogodbe.
Navodila za vlagatelje so sledeča:
– Navodila o pogojih zavarovanja,
– Navodila o upravičenosti stroškov in črpanju,
– Navodila za poročanje.
2. Razpisni pogoji
Vlagatelj mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, ki so vezani na vlagatelja in prijavljeni projekt. Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj podpiše Izjavo vlagatelja, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji odločbe o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, odločba o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
2.1 Splošni pogoji
1. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti izražene v EUR.
2. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt.
3. Pri obravnavi vloge se izhaja iz finančnih izkazov za leto 2019, ki so objavljeni na Ebonitete.si. V kolikor finančni izkazi niso razvidni iz Ebonitete.si, jih mora vlagatelj priložiti k vlogi.
4. V primeru dokazila v tujem jeziku, je vlagatelj dolžan priložiti krajši prevod priloženega dokazila.
5. Projekt mora predstavljati zaključeno celoto in zagotavljati izvajanje procesa, ki je predmet projekta, takoj po datumu zaključka odobrenega projekta.
6. Vlagatelj lahko na javni razpis odda le eno vlogo, razen v kolikor je bila za oddano vlogo že izdana odločba o neodobritvi sredstev oziroma je vlagatelj pisno odstopil od vloge.
7. Sredstva se za isti projekt odobrijo praviloma enkrat.
8. Vlagatelj, ki se prijavi kot pravna oseba ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, mora imeti ob oddaji vloge bonitetno oceno, določeno na podlagi podatkov iz Ebonitete.si, najmanj 5,00. V kolikor bonitetne ocene ni razvidne v Ebonitete.si, jo mora vlagatelj proti plačilu sam pridobiti pri isti bonitetni družbi.
9. Vlagatelj mora za projekt izkazati zaprto finančno konstrukcijo. V ta namen mora vlagatelj priložiti ustrezna dokazila, skladno z opredelitvijo drugih virov v finančni konstrukciji.
10. V primeru, da se projekt izvaja na nepremičnini, v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb, mora imeti vlagatelj za opravljanje dejavnosti v njej sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj do dokončnega vračila posojila) in soglasje lastnika k izvedbi projekta, kar mora priložiti ob oddaji vloge.
11. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50,00 EUR ali več). Hkrati v kolikor je vlagatelj gospodarski subjekt in je zavezanec, mora imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 12 mesecev od oddaje vloge. V ta namen Sklad po uradni dolžnosti s strani Finančne uprave RS pridobi ustrezno potrdilo, na osnovi pooblastila vlagatelja, ki je opredeljeno v okviru Izjave vlagatelja.
12. V kolikor je vlagatelj že prejemnik sredstev Sklada, na dan odpiranja vloge ne sme imeti neporavnanih zapadlih obveznosti z zamudo nad 30 dni.
13. Vlagatelj, ki je že prejemnik sredstev Sklada, vendar je Sklad zaradi nepravilnosti porabe javnih sredstev in izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, odstopil od pogodbe, od odstopa pa še ni preteklo pet let, ni upravičen do spodbude.
14. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do Sklada ne sme presegati 10,00 % vrednosti namenskega premoženja Sklada, ki znaša 99.295.621,75 EUR na dan 31. 12. 2019.
15. Vlagatelj mora za izvedbo projekta predložiti pravnomočno gradbeno ali upravno dovoljenje. V kolikor navedenih dovoljenj ne potrebuje, mora podati izjavo, da za izvedbo projekta ni potrebno dovoljenje.
16. Vlagatelj mora imeti delež skupnega kapitala v letu 2019 v obveznosti do virov sredstev večji od 15,00 %.
17. Pri izvedbi projekta je potrebno upoštevati, da je nakup dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih, pri tem pa tretja oseba ne sme biti več kot 25,00 % povezana (lastniško, upravljavsko ali »glasovalno«) z vlagateljem. Za povezano osebo z vlagateljem se štejejo sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda in tudi pravna oseba (s.p. in/ali gospodarska družba), če je z vlagateljem sorodstveno povezana (do vključno tretjega dednega reda).
18. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt z več kot dveletnim kumulativnim negativnim denarnim tokom.
19. Vlagatelj ne sme prijaviti ekološko sporen projekt.
2.2 Pogoji po podprogramu B1.1 – Projekti v gospodarstvu – po pravilih državnih pomoči
Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči
– po Začasnem okviru za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19, točka 3.1.
Pogoji po podprogramu B1.1
1. Vlagatelj mora izkazati, da se sooča z negativnimi posledicami epidemije COVID-19, kar mora biti razvidno iz Poslovne dokumentacije.
2. Vlagatelj ne sme prijaviti projekt v sektorju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama Priloge I člena 38 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
3. Vlagatelj ne sme imeti neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do MGRT, Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v višini 50,00 EUR ali več na dan oddaje vloge).
4. Pri vlagatelju, ki je že prejemnik sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo), Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenskega regionalno razvojnega sklada (v nadaljevanju izvajalske institucije ministrstva), pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ne smejo biti ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija ministrstva odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med vlagateljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga.
5. Vlagatelj mora biti solventen: na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
6. Do sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč iste države članice razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
7. Vlagatelj ne sme biti podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU na stanje na dan 31. 12. 2019. O izpolnjevanju navedenega pogoja se mora vlagatelj izreči v izjavi.
8. Skupna nominalna vrednost pomoči, dodeljene skladno s točko 3.1. Začasnega okvira, ne presega 800.000,00 EUR na enotno podjetje, pri čemer gre za bruto znesek oziroma znesek pred odbitjem davkov in drugih dajatev. V kolikor je vlagatelj že prejemnik navedene pomoči, se o prejemu le-te opredeli v elektronskem prijavnem obrazcu, v nasprotnem primeru se o tem izreče v izjavi.
9. Pomoč, dodeljena na podlagi sheme pomoči po točki 3.1. Začasnega okvira, se lahko kombinira z drugimi pomočmi iz ostalih oddelkov Začasnega okvira.
10. Pomoč, dodeljena na podlagi sheme pomoči po točki 3.1. Začasnega okvira, se ne sme dodeliti za iste upravičene stroške, v kolikor je bila prvotna pomoč dodeljena kot pomoč po skupinskih izjemah ali kot de minimis pomoč in bi bila z novo pomočjo presežena zanjo dovoljena najvišja možna intenzivnost oziroma kvota pomoči.
2.2.1 Upravičeni vlagatelji po podprogramu B1.1
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot
– pravna oseba
– družba z neomejeno odgovornostjo, 
– komanditna družba, 
– družba z omejeno odgovornostjo, 
– delniška družba, 
– komanditna delniška družba, 
– evropska delniška družba, 
– gospodarsko interesno združenje, 
– evropsko gospodarsko interesno združenje, 
– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost, 
– Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot
– zadruga, 
– zadružna zveza. 
Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1. 1. 2018.
2.2.2 Upravičena velikost vlagatelja po podprogramu B1.1
– Mikro
– Mala
– Srednja
Za opredelitev velikosti vlagateljev se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe o skupinskih izjemah. Vlagatelji morajo ob določanju velikosti podjetja upoštevati podatke glede na status podjetja (neodvisno, povezano, partnersko) ter računovodsko obdobje zajema teh podatkov. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb z upoštevanjem določil navedene priloge.
2.2.3 Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.1
– 10 Proizvodnja živil,
– 11 Proizvodnja pijač,
– 13 Proizvodnja tekstilij,
– 14 Proizvodnja oblačil,
– 15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov,
– 16 Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva,
– 17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja,
– 18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 19 Proizvodnja koksa in naftnih derivatov,
– 20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki,
– 20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov,
– 20.3 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov,
– 20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev,
– 20.5 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov,
– 21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,
– 22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas,
– 23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov,
– 25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,
– 26 Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov,
– 27 Proizvodnja električnih naprav,
– 28 Proizvodnja drugih strojev in naprav,
– 31 Proizvodnja pohištva,
– 32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti,
– 33 Popravila in montaža strojev in naprav,
– 36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– 37 Ravnanje z odplakami,
– 38 Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin,
– 39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
– 42 Gradnja inženirskih objektov,
– 43 Specializirana gradbena dela,
– 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
– 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili,
– 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili,
– 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
– 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač,
– 58 Založništvo,
– 59 Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi,
– 60 Radijska in televizijska dejavnost,
– 61 Telekomunikacijske dejavnosti,
– 62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti,
– 63 Druge informacijske dejavnosti,
– 68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– 69 Pravne in računovodske dejavnosti,
– 70 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje,
– 71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
– 73 Oglaševanje in raziskovanje trga,
– 74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti,
– 75 Veterinarstvo,
– 77 Dajanje v najem in zakup,
– 78 Zaposlovalne dejavnosti,
– 79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti,
– 80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti,
– 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice,
– 82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti,
– 84.3 Dejavnost obvezne socialne varnosti,
– 85 Izobraževanje,
– 86 Zdravstvo,
– 87 Socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88 Socialno varstvo brez nastanitve,
– 90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– 91 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti,
– 92 Prirejanje iger na srečo,
– 93 Športne in druge dejavnosti za prosti čas,
– 95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo,
– 96 Druge storitvene dejavnosti.
Vlagatelj mora prijaviti projekt v okviru registrirane dejavnosti skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, pri čemer se upošteva tudi predpise s področja dodeljevanja državnih pomoči ali pomoči »de minimis«, ki lahko določene dejavnosti tudi izključujejo.
Do sredstev niso upravičeni vlagatelji malih podjetij, ki delujejo na področju dejavnosti z oznako C-predelovalne dejavnosti (od 10 do 33).
2.2.4 Upravičeno območje projektov po podprogramu B1.1
– Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje): Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.
2.2.5 Obdobje upravičenosti po podprogramu B1.1
Upravičeni stroški lahko nastanejo od 1. 2. 2020.
2.2.6 Stroški po podprogramu B1.1
1. Upravičeni stroški so:
Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 100,00 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Upravičeni stroški so tabelarično prikazani v nadaljevanju, pri čemer je lahko pri posameznem strošku opredeljena omejitev (izražena v deležu, v znesku ali datumu, vse glede na vrsto omejitve).
Upravičeni stroški
Omejitev na posameznem strošku
Odstotek sofinanciranja Sklada
Vrsta omejitve
Delež  %
Znesek EUR
Datum
Velikost vlagatelja
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Nova oprema
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Rabljena oprema
/
/
/
1. 1. 2016
srednja 
mala 
mikro
100,00
Novi delovni stroji
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Rabljeni delovni stroji
/
/
/
1. 1. 2016
srednja 
mala 
mikro
100,00
Neopredmetena sredstva
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Administrativni stroški
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški materiala
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški transportnih storitev
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški sejmov, reklame in reprezentance
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški plač in povračil v zvezi z delom
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški energije
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški vode, komunale, telekomunikacij
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški vzdrževanja
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški najemnine
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Stroški bančnih, računovodskih, zavarovalnih storitev
/
/
/
/
srednja 
mala 
mikro
100,00
Vlagatelj lahko znotraj odobrene višine sredstev zaprosi za prerazporeditev upravičenih stroškov ali za razširitev stroškov na ostale stroške po javnem razpisu, in sicer največ do 10,00 % od odobrenih sredstev, pri čemer je potrebno upoštevati omejitve na posameznem strošku.
Podrobnejša navodila o stroških so razvidna v Navodilu o upravičenih stroških, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
2.2.7 Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.1
Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000,00 EUR.
Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.
2.2.8 Posojilni pogoji po podprogramu B1.1
1. Sredstva se dodeljujejo brezobrestno.
2. Doba vračanja
Višina posojila v EUR
Moratorij v mesecih
Skupna doba vračanja v mesecih (z vključenim moratorijem)
od
do
od
do
5.000,00
50.000,00
0
6
60
– Skupna doba vračanja posojila je do 60 mesecev.
– Skupna doba vračanja posojila ne sme presegati ekonomske dobe projekta.
– Znotraj skupne dobe vračanja posojila, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko vlagatelj pridobi največ 6 mesecev moratorija, glede na tabelo, ki je opredeljena v tej točki razpisa.
– Pred podpisom pogodbe se lahko vlagatelj s pisno izjavo moratoriju odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. V kolikor se vlagatelj odpove moratoriju, mora biti črpanje celotnega posojila izvedeno do 20. v mesecu, v katerem zapade prvi obrok.
2.2.9 Cilji projekta po podprogramu B1.1
Cilji projekta so neposredno povezani s posameznim ukrepom v okviru javnega razpisa. Vlagatelj se sam odloči, kateri cilj (ali več ciljev) bo zasledoval. V primeru sklenitve pogodbe, bo Sklad preverjal realizacijo izbranega cilja (ali več ciljev).
Cilji projekta so sledeči:
– za ukrep Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja
– Ohranitev dejavnosti. 
2.3 Pogoji zavarovanja
1. Vlagatelj mora izkazovati realno možnost za zavarovanje posojila po presoji Sklada oziroma izvajalca razpisa.
2. Posojilo mora biti zavarovano s petimi bianco podpisanimi menicami skupaj s petimi meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev in unovčenje menic.
3. Vlagatelj izbere eno ali več oblik zavarovanja, ki so skupaj z omejitvami tabelarično prikazane v nadaljevanju. Predlog zavarovanja je lahko pogojen z višino zaprošenega posojila.
Oblika zavarovanja
Omejitev za posamezno obliko zavarovanja
Faktor
Delež
Znesek 
v EUR do
Boniteta vlagatelja
Kreditna sposobnost vlagatelja > X
Ročnost 
v mesecih
Znesek 
v EUR nad
od
do
Menica
1,00
100
/
5
10
/
/
/
4. Pomen omejitve pri posamezni obliki zavarovanja:
– Faktor – je zahtevano razmerje med vrednostjo predlagane oblike zavarovanja in višino zaprošenih sredstev,
– Delež – je maksimalni delež posamezne oblike zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev,
– Znesek do – je numerično izražena omejitev pri posamezni obliki zavarovanja glede na višino zaprošenih sredstev,
– Boniteta od do – je omejitev, vezana na bonitetno oceno vlagatelja, kar pomeni, da posamezno obliko zavarovanja lahko predlaga vlagatelj, ki dosega določeno bonitetno oceno, pri čemer se upošteva bonitetna ocena iz sistema Ebonitete.si,
– Ročnost v mesecih – je omejitev, vezana na skupno dobo vračanja sredstev, kar pomeni, da je posamezna oblika zavarovanja možna, če je v okviru določene skupne dobe vračanja sredstev,
– Znesek nad – predstavlja višino zaprošenih sredstev, pri kateri je potrebno obvezno izbrati obliko zavarovanja, ki ima navedeno omejitev.
5. Podrobnejša navodila o zavarovanju in vsa zahtevana dokazila so opredeljena v Navodilu o pogojih zavarovanja, ki so objavljena na spletni strani Sklada.
6. Pri presoji ustreznosti predloga zavarovanja, Sklad izhaja iz bonitetne ocene iz sistema Ebonitete.si, katera pa se lahko spremeni na osnovi lastne izdelane ocene sposobnosti vlagatelja za izpolnjevanje obveznosti za skupno dobo vračanja. Glede na izdelano oceno, Sklad od vlagatelja lahko zahteva dodatno zavarovanje.
7. O ustreznosti zavarovanja odloča izključno Sklad, ki ima pravico, da kadarkoli od vlagatelja na njegove stroške zahteva dodatno dokumentacijo ali pojasnila v zvezi z zavarovanjem.
2.4 Pogoji sklepanja pogodb
1. Osnova za sklenitev pogodbe je odločba o odobritvi sredstev.
2. Pogodba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali njegovega pooblaščenca, pri čemer mora biti podpis upravno ali notarsko overjen, če podpis pogodbe ni pri predstavniku Sklada.
3. Pogodba mora biti sklenjena v ustrezni obliki, glede na obliko zavarovanja:
– notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti.
4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od datuma izdaje odločbe o odobritvi sredstev. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
5. Če vlagatelj, ki mu je bila izdana odločba o odobritvi sredstev, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe.
2.5 Pogoji črpanja
1. Rok za črpanje sredstev je do 75 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko Sklad s pisnim soglasjem na prošnjo vlagatelja ta rok tudi podaljša.
2. Črpanje sredstev mora biti skladno z Navodili za črpanje in se izvede na podlagi zahtevka za črpanje, ki ga mora vlagatelj oddati najkasneje pet dni pred predvidenim črpanjem.
3. Če vlagatelj ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil zahtevka za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodeljenega posojila.
4. Črpanje sredstev bo vlagateljem omogočeno po izpolnitvi odložnih pogojev, ki so sprejem Sprememb in dopolnitev (2) Poslovnega in finančnega načrta za leto 2020, potrditev sheme državnih pomoči, po Začasnem okviru za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 in nakazilu denarnih sredstev za povečanje namenskega premoženja v skladu s Pogodbo za izvajanje finančnega produkta.
2.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta
1. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o odobritvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta po javnem razpisu je do 30. 6. 2021.
2. Za zaključek projekta se šteje vzpostavitev tekočega poslovanja vlagatelja.
3. Vlagatelj mora v roku 2 mesecev po zaključku projekta Skladu posredovati izpolnjeno Poročilo o projektu.
4. Vlagatelj mora poročati tudi o doseženih ciljih, kar je podrobneje opredeljeno v pogodbi.
3 Vsebina in oddaja vloge
3.1 Vsebina vloge
Vloga je v obliki elektronskega prijavnega obrazca (EPO), ki vlagatelja usmerja pri izpolnjevanju, skladno s prijavljenim projektom in mora vsebovati:
– izjavo vlagatelja, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca, in mora biti oddana tudi priporočeno po pošti najkasneje naslednji dan od oddaje vloge preko spletne aplikacije »Rsklad«,
– opis projekta, ki mora biti izpolnjen na predlogi, ki je sestavni del elektronskega prijavnega obrazca,
– priloge glede na izbrano obliko zavarovanja,
– priloge, ki so opredeljene v javnem razpisu in so odvisne od prijavljenega projekta,
– priloge v povezavi z ocenjevanjem vloge, ki niso obvezne, v kolikor so priložene se zanje lahko pridobi točke.
3.2 Oddaja vloge
1. Vlogo lahko odda vlagatelj ali po njem pooblaščena oseba, katera mora k vlogi predložiti podpisano pooblastilo.
2. Vloga se odda preko spletne aplikacije »Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.
3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.
3.3 Rok za oddajo vloge
Vlagatelj vlogo lahko odda od objave javnega razpisa do posameznega razpisnega roka, in sicer
1. rok do 24. 8. 2020,
2. rok do 9. 10. 2020.
Vloge ni možno oddati po zadnjem razpisnem roku oziroma po zaprtju javnega razpisa.
4 Obravnava vloge
4.1 Merila za ocenjevanje
1. Posamezna vloga lahko skupaj prejme 100 točk, po sledečih kriterijih
– regionalni vidik,
– ocena vlagatelja,
– ocena projekta.
2. Za odobritev mora vloga doseči najmanj 25 točk.
3. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije.
4.2 Obravnava vloge
1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji Sklada.
2. Sklad lahko kadarkoli od vlagatelja zahteva dodatno razjasnitev, dodatno dokumentacijo ali pa ga pozove na osebno predstavitev njegovega poslovanja in prijavljenega projekta.
3. Komisija za obravnavo vlog
1. Postopek javnega razpisa vodi Komisija za obravnavo vlog (v nadaljevanju Komisija), ki jo z odločbo imenuje direktor Sklada. 
2. Pri obravnavi vloge lahko sodelujejo zunanji ocenjevalci in/ali strokovnjaki iz delovnega področja javnega razpisa, ki jih na podlagi soglasja direktorja Sklada k sodelovanju povabi Komisija.
3. Komisija o svojem delu vodi zapisnik. 
4. Odpiranje vloge
1. Vloge, prispele na javni razpis, obravnava Komisija, ki ugotavlja popolnost vloge. 
2. Odpiranje vlog se začne najkasneje 3. delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. 
3. Vloge se odpirajo in obravnavajo sočasno. 
4. Odpiranje vlog ni javno. 
5. Poziv za dopolnitev vlog
1. Komisija vlagatelju nepopolne vloge najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vloge posreduje poziv za dopolnitev vloge. 
2. Komisija vlagatelju posreduje poziv za dopolnitev vloge po pošti z osebno vročitvijo. 
3. Poziv za dopolnitev, posredovan v papirni obliki velja za vročenega z dnem, ko vlagatelj prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od poskusa vročitve, velja za vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 
6. Dopolnitev vloge
1. Vlagatelj mora dopolnitev vloge oddati priporočeno po pošti ali na elektronski naslov Sklada v roku 8 dni od dneva vročitve. 
2. Vloga, ki v roku ni dopolnjena ali je neustrezno dopolnjena, se kot nepopolna zavrže. 
7. Rezultat obravnave
1. Komisija opravi pregled in se opredeli glede popolnosti vlog. 
2. Vloga mora ob oddaji obvezno vsebovati ustrezno izpolnjen elektronski prijavni obrazec in poslovno dokumentacijo, sicer se vloga zavrže kot nepopolna. 
3. Vloga, ki ne ustreza razpisnim pogojem in/ali ne dosega minimalnega števila točk, se kot neutemeljena zavrne.
4. Popolna vloga bo ocenjena s strani dveh neodvisnih ocenjevalcev na podlagi meril, ki so navedena v javnem razpisu in natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo število točk. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev imajo vloge, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo. 
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Koeficient razvitosti občine dosegla višje število točk. Če je potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne konstrukcije projekta. 
4.3 Obveščanje o izboru
1. Na podlagi predloga Komisije o izdaji odločbe o ne/odobritvi sredstev odloči direktor Sklada.
2. Odločba o ne/odobritvi sredstev bo vlagatelju osebno vročena po pošti, praviloma v roku do 45 dni od odpiranja vlog.
3. V skladu s prvim odstavkom 10. člena ZSRR-2 zoper izdano odločbo o odobritvi sredstev ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži neposredno pri Upravnem sodišču RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana ali pa se jo pošlje po pošti. Merila za ocenjevanje vlog in kreditna sposobnost vlagatelja ne morejo biti predmet presoje s strani vlagatelja.
Slovenski regionalno razvojni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti