Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2880. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Miami Beachu, v Združenih državah Amerike

Drugi akti

2881. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti

MINISTRSTVA

2882. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kolesarskih povezavah
2883. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

USTAVNO SODIŠČE

2884. Sklep o zadržanju izvrševanja Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93), in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03), kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti sodnikov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2885. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
2886. Poročilo o gibanju plač za avgust 2019
2887. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2019
2888. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Bohinj – zaključeno območje naselja Bohinjska Bistrica
2889. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote na geografskem območju Občine Kidričevo, naselje Kidričevo

OBČINE

Braslovče

2890. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2019

Črnomelj

2891. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj
2892. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj
2893. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

2894. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju osnovnega šolstva v Občini Ivančna Gorica
2895. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica
2896. Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda s področja turizma (JZT) Zavod Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
2897. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2019/2020
2898. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč

Komen

2899. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen

Kostanjevica na Krki

2913. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019 – rebalans
2914. Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki
2915. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki

Krško

2900. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2019
2901. Sklep o lokacijski preveritvi za del EUP VEV 091 (PIP, Willy Stadler)

Luče

2902. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Luče

Metlika

2916. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika

Podčetrtek

2917. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Lendrše

Postojna

2918. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 – tretje spremembe

Razkrižje

2903. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2020

Rogaška Slatina

2904. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje
2905. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradno prečiščeno besedilo)

Sežana

2906. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sežana

Slovenj Gradec

2907. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec

Slovenske Konjice

2919. Odlok o Rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019

Sodražica

2908. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sodražica
2909. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v Občinski svet Občine Sodražica
2910. Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov Občine Sodražica

Škofljica

2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019

Šmarje pri Jelšah

2912. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

POPRAVKI

2920. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Mestne občine Ptuj, Občine Vojnik, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur, Občine Gorje, Občine Hrastnik brez Podkraja, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Mestne občine Murska Sobota, Občine Ormož, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti