Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

Ob-3289/19, Stran 2234
Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj na podlagi sklepa, sprejetega na redni seji dne 3. 10. 2019, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-1-269/12-24 in 47/15, 46/16 in 49/16, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2020. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Kandidati/-ke naj k prijavi priložijo dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa oziroma do 14. 11. 2019 na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj, Cesta 1. maja 10a, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Staneta Žagarja Kranj