Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2917. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Lendrše, stran 7857.

  
Na podlagi 110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – uradno prečiščeno besedilo) župan Občine Podčetrtek sprejema
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Lendrše 
1. člen
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Lendrše (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN) 
Izhodišča za pripravo OPPN so določena v 85. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 63/18).
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Predmet OPPN je zagotovitev ustrezne pravne podlage in vsebinskih usmeritev za vzpostavitev pridobivalnega prostora (kamnoloma Lendrše) s pripadajočimi ureditvami (dostop, manipulacijske površine ipd.).
Območje urejanja vključuje zemljišča oziroma dele zemljišč parc. št. 762/1, 762/2 in 767 k.o. Sopote, ki se nahajajo na območju enote urejanja prostora z oznako KM01.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
OPPN se pripravi na podlagi veljavnih področnih državnih in lokalnih predpisov, že izdelanih strokovnih podlag ter idejnega rudarskega projekta.
5. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravlja po rednem postopku v skladu s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
6. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
OPPN se izdela po naslednjem okvirnem terminskem planu:
– spremljajoče gradivo k sklepu o začetku priprave za objavo na spletnem portalu Ministrstva za okolje in prostor (10 dni)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje (70 dni)
– izdelava osnutka OPPN in pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (40 dni)
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN in priprava gradiva za javno razgrnitev (15 dni)
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter prva obravnava na občinskem svetu (30 dni)
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN (5 dni)
– izdelava predloga OPPN (5 dni)
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (30 dni)
– priprava usklajenega predloga OPPN (10 dni)
– sprejem na občinskem svetu in priprava končnega dokumenta (10 dni).
V primeru, da bo potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje, bo le-ta potekala sočasno z izdelavo OPPN, zgoraj navedeni roki izdelave pa se bodo ustrezno prilagodili.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave OPPN predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz svoje pristojnosti:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje rudarstva), Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
7. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
9. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
Drugi udeleženci v postopku priprave:
12. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
13. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom priprave OPPN z objavo tega sklepa na spletni strani Občine Podčetrtek.
Osnutek OPPN se objavi na spletni strani Občine Podčetrtek za obdobje 15 dni.
Izvedeta se javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN ter pripravijo stališča do pripomb javnosti v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo OPPN mora pobudnik, ki je hkrati tudi investitor priprave, zagotoviti pripravo naslednjih podatkov:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat ekonomike,
– idejni rudarski projekt,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje,
– druge študije, glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku OPPN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
10. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Podčetrtek in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2019
Podčetrtek, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja