Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2918. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 – tretje spremembe, stran 7858.

  
Na podlagi 119. člena v navezavi s 110. členom Zakona o urejanja prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 21. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 – tretje spremembe 
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Goričica ob Stari vasi PO 59/5 (v nadaljevanju: SD OPPN Goričica) (Uradni list RS, št. 105/12, 37/15 in 33/18).
2. Potrditev izhodišč
Spremembe in dopolnitve se pripravljajo na pobudo investitorja, ki jo je občan 17. 4. 2019 naslovil na Občino Postojna in Občine Postojna.
Pobuda vsebuje predlog sprememb in dopolnitev OPPN Goričica v smislu uskladitve posameznih določb, kot so navedene v Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna, določb o možnosti zmanjšanega odmika objektov od sosednjih zemljišč, s čimer bo usklajen tekstualni in grafični del OPPN Goričica in možnosti umestitve posameznih storitvenih dejavnosti v stanovanjske objekte.
3. Območje in predmet načrtovanja
Predvidene SD OPPN Goričica se nanašajo na celotno območje OPPN Goričica. Vsebinsko se SD OPPN Goričica nanašajo na spremembe 9., 10., 11. in 12. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Goričica ob Stari vasi – enota urejanja prostora – PO 59/5.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobijo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije in investicijskih namer.
V postopku priprave SD OPPN Goričica je možna izdelava dodatnih strokovnih podlag, v primeru, da bi jih v svojih smernicah zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora.
5. Vrsta postopka
Pravna podlaga za pripravo SD OPPN Goričica je 123. člena Zakona o urejanja prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17).
6. Roki za pripravo
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja SD OPPN Goričica
Sklep o začetku postopka 
Oktober 2019
Priprava osnutka OPPN za pridobitev prvih mnenj
November 2019
Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 
November 2019
Pridobitev odločbe MOP RS glede CPVO 
December 2019
Osnutek SD OPPN se objavi v prostorskem informacijskem sistemu
Januar 2019
Javna razgrnitev in obravnava
Januar 2020
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve
Februar 2020
Pridobitev mnenj
Februar 2020
Priprava predloga SD OPPN 
Marec 2020
Potrditev predloga in sprejem SD OPPN na Občinskem svetu Občina Postojna 
April 2020
Objava odloka v Uradnem listu RS
April 2020
Izdelava končnega dokumenta SD OPPN 
April 2020
Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvisnosti od postopka usklajevanja ter potrebne dodatne izdelave in verifikacije strokovnih podlag.
7. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi SD OPPN:
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica.
V kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju katerega od lokalnih ali državnih nosilcev urejanja prostora, se ga lahko naknadno vključi v postopek.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
8. Vključevanje javnosti
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave SD OPPN Goričice z objavo sklepa na spletni strani Občine Postojna.
Občina Postojna zagotovi v postopku priprave SD OPPN Goričica seznanitev javnosti z dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in v tem času zagotoviti njegovo javno obravnavo.
Javnost ima v okviru javne razgrnitve pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek SD OPPN Goričica.
Občina Postojna prouči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen osnutek SD OPPN Goričica ter do njih zavzame stališče. Stališča objavi na svoji spletni strani.
9. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo SD OPPN Goričica in morebitnih strokovnih podlag zagotovi pobudnik SD OPPN Goričica. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave SD OPPN Goričica.
10. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-4/2019-3
Postojna, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič