Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019, stran 7853.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 61. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47 z dne 26. 7. 2019) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019 in Uradni list RS, št. 44 z dne 5. 7. 2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Proračun leta 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.148.319
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.994.086
70 
DAVČNI PRIHODKI
6.948.654
700 Davki na dohodek in dobiček
5.973.069
703 Davki na premoženje
794.785
704 Domači davki na blago in storitve
180.800
706 Drugi davki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.045.432
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
461.310
711 Takse in pristojbine
8.500
712 Globe in druge denarne kazni
94.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.550
714 Drugi nedavčni prihodki
1.471.472
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
300.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
300.000
73 
PREJETE DONACIJE
15.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.839.233
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
769.585
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.069.648
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.458.749
40 
TEKOČI ODHODKI
3.509.213
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
827.019
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.804
402 Izdatki za blago in storitve
2.477.390
403 Plačila domačih obresti
47.000
409 Rezerve
60.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
4.477.116
410 Subvencije
391.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.222.183
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
148.945
413 Drugi tekoči domači transferi
714.988
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.292.500
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.292.500
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
179.920
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
108.403
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
71.517
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–4.310.430
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
1.285.000
50 
ZADOLŽEVANJE
1.285.000
500 Domače zadolževanje
1.285.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
267.389
55 
ODPLAČILA DOLGA
267.389
550 Odplačila domačega dolga
267.389
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
– ali 0 ali +
–3.292.819
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.017.611
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.310.430
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.292.819
9009 Splošni sklad za drugo 
– ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen 
Spremeni se 14. člen tako, da se sedaj glasi:
»Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2019 ne sme zadolžiti.
Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2019 ne sme zadolžiti.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 68.400,00 EUR;
– financiranje nakupa avtobusov;
– z dobo odplačila glavnice 7 let, prvi obrok glavnice zapade v plačilo 31. 1. 2020;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 135.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
Dolgoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 2.160.000,00 EUR;
– financiranje izgradnje PPE-TOL;
– z dobo odplačila glavnice 8 let, prvi obrok glavnice zapade v plačilo 30. 6. 2023;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 630.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
JP VOKA SNAGA d.o.o. se lahko zadolži:
Kratkoročna zadolžitev pri bankah:
– do višine 216.000,00 EUR;
– za dobo do enega leta;
– z namenom uravnavanja finančne likvidnosti;
– sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-16/2019
Škofljica, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti