Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2919. Odlok o Rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019, stran 7859.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 77. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popr. in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 8. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o Rebalansu 2 proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2019 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/19 in 36/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.088.663,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
11.015.157,00
70
DAVČNI PRIHODKI
9.652.033,00
700
Davki na dohodek in dobiček 
8.568.033,00
703
Davki na premoženje
830.000,00
704
Domači davki na blago in storitve
254.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.363.124,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
1.095.460,00
711
Takse in pristojbine
10.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
25.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
27.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
205.664,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
363.450,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
363.450,00
73
PREJETE DONACIJE 
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
710.056,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
547.128,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
162.928,00
78
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
0,00
786
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
13.889.164,00
40
TEKOČI ODHODKI
2.979.164,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
676.300,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
109.770,00
402
Izdatki za blago in storitve 
1.990.664,00
403
Plačila domačih obresti 
17.900,00
409
Rezerve 
184.530,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.349.462,00
410
Subvencije 
37.000,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
3.475.660,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
339.535,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.497.267,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.963.776,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.963.776,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
596.762,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
49.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
547.762,00
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.800.501,00
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (50)
914.739,00
50
ZADOLŽEVANJE
914.739,00
500
Domače zadolževanje 
914.739,00
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (55)
229.450,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
229.450,00
550
Odplačila domačega dolga 
229.450,00
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.115.212,00
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
685.289,00
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 
1.800.501,00
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.632.889,97
9009
Splošni sklad za drugo 
1.632.889,97
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0234/2019(110)
Slovenske Konjice, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc