Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2912. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, stran 7854.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17), 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB), 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17), 19. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 26. 6. 2019, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 6. redni seji dne 29. 8. 2019, Občinski svet Občine Podčetrtek na 6. redni seji dne 13. 6. 2019, Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 18. 6. 2019, Občinski svet Občine Kozje na 8. redni seji dne 27. 6. 2019 in Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 7. redni seji dne 27. 9. 2019 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 25/02, 34/02 – popr., 12/05 in 4/18; v nadaljevanju: odlok) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvršča v:
– Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
– Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
– Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
– J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
– J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– N 81.210 Splošno čiščenje stavb
– N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
– M 69.103Druge pravne dejavnosti
– M 69.200Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-0005/2019-6
Šmarje pri Jelšah, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak 
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš