Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2895. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica, stran 7829.

  
Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 15. oktobra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica 
1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/11 in 66/16) se 6. člen spremeni, tako da se glasi:
»6. člen 
Občinsko upravo sestavljajo naslednje notranje organizacijske enote:
– Pisarna župana,
– Oddelek za upravno pravne, družbene in gospodarske zadeve,
– Oddelek za javne finance in proračun,
– Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja,
– Oddelek za upravljanje infrastrukture,
– Oddelek za investicije.
V okviru organov občinske uprave se lahko z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ustanovijo tudi druge notranje organizacijske enote.«
2. člen 
10. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»10. člen 
(oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja) 
Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja investicijske dejavnosti občine, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.
Oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja:
– koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine in izvedbenih prostorskih aktov,
– skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
– pripravlja ali sodeluje pri pripravah analiz in strokovne podlage s področja načrtovanja in urejanja prostora,
– sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
– pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja prostora,
– koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter umeščanja objektov v prostor,
– organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo,
– vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov in zagotavlja javno dostopnost do prostorskih aktov,
– vodi prostorski informacijski sistem občine in skrbi za prikaz stanja prostora,
– spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja prostora,
– daje potrdila o namenski rabi prostora, lokacijske informacije, informacije o prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela oddelka,
– skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine,
– skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in urejanje prostora,
– sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano opremo,
– odmerja komunalni prispevek in opravlja postopke za plačilo,
– pripravlja oziroma sodeluje pri pripravi odlokov o programih opremljanja zemljišč za gradnjo ter elaboratov ekonomike,
– sodeluje v postopku izdaje gradbenih dovoljenj,
– opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v občini,
– izdaja dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom,
– sodeluje pri pripravi razpisov za pridobivanje sredstev s svojega delovnega področja,
– priprave predpisov in drugih gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje oddelka,
– sodeluje z drugimi oddelki pri pripravah na izvedbo investicij, s katerimi se v prostor umešča nove objekte,
– pripravlja podlage za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, podaja mnenja na pritožbe zavezancev za NUSZ in vodi vse potrebne evidence s tega področja ali drugega veljavnega predpisa,
– izdaja mnenja o skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti,
– spremlja uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov,
– izdaja soglasje za spreminjanje mej parcel in potrdilo oziroma pogoje o parcelacijah,
– izdaja soglasja za odmike od javnega dobrega oziroma lastnine občine,
– vodi zbirke prostorskih aktov,
– vodi evidenco občinskega premoženja,
– izvaja naloge na področju javnih naročil malih vrednosti in vsebinsko sodeluje pri pripravah javnih razpisov s svojega delovnega področja,
– izdaja ali predlaga uveljavljanje predkupne pravice občine,
– pripravlja in usklajuje stanovanjski program občine,
– koordinira delo ožjih delov lokalnih skupnosti s svojega delovnega področja,
– vzdržuje evidenco grobov in z njimi povezanih podatkov,
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka,
– opravlja druge naloge delovnega področja.«
3. člen 
11. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»11. člen 
(oddelek za upravljanje infrastrukture) 
Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja vzdrževanje investicij in upravljanje infrastrukture, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.
Oddelek za upravljanje infrastrukture:
– opravlja naloge s področja gospodarskih javnih služb,
– predlaga standarde in normative za gospodarske javne službe,
– opravlja naloge s področja plana in analiz ter naloge, ki so vezane na oblikovanje tarif in cen storitev gospodarskih javnih služb in na razvoj posameznih gospodarskih javnih služb,
– opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb,
– koordinira naloge in sodeluje z državnimi organi in drugimi institucijami pri razvoju; izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne infrastrukture ter energetike,
– skrbi za opravila in naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja občine,
– vodi projekte od idejne do zaključne faze na svojem področju,
– pripravlja investicijsko dokumentacijo,
– spremlja in sodeluje pri pripravi dokumentacije in izvajanju posegov državnega pomena v občini,
– pripravlja prijave investicij na javne razpise sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna,
– upravlja in investicijsko vzdržuje objekte v lasti občine,
– izvaja postopke opremljanja zemljišč za gradnjo,
– izvaja sanacijske programe za odpravo posledic škode po naravnih nesrečah,
– vodi postopke pri izvajanju projektov v okviru javno- zasebnih partnerstev,
– izvaja naloge s področja učinkovite rabe energije in energetskega managementa,
– v okviru svojih pristojnosti pripravlja strokovne podlage za soglasja k organizaciji in razvojnim načrtom javnih podjetij s področja izvajanja gospodarskih javnih služb,
– gospodari s prometnimi, komunalnimi in ostalimi infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo ter nadzira izvajalce gospodarskih javnih služb,
– oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko s področja gospodarskih javnih služb,
– vodi banko cestnih podatkov,
– vodi in spremlja koncesije s svojega delovnega področja,
– vodi upravne postopke s področja cestnega prometa in izvaja strokovno tehnična opravila na področju mirujočega prometa,
– izdaja potrdila, soglasja, mnenja in druge akte s svojega področja,
– opravlja vse naloge v zvezi s prometno signalizacijo in prometno opremo,
– koordinira delo ožjih delov lokalne skupnosti na svojem področju,
– sodeluje pri opravljanju nalog s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč,
– vodi zbirke za omrežje in objekte gospodarske javne infrastrukture,
– opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– izvaja naloge na področju javnih naročil in vsebinsko sodeluje pri pripravah javnih razpisov s svojega delovnega področja,
– priprave predpisov in drugih gradiv za seje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
– skrbi za vzdrževanje javnih površin,
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.«
4. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
(oddelek za investicije) 
Oddelek pripravlja strokovne podlage, izvaja investicije in upravljanje infrastrukture, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja ter zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občin.
Oddelek za investicije:
– načrtuje, pripravlja in izvaja investicije v prometno in cestno infrastrukturo,
– izvaja investicije iz področja družbenih in upravnih zadev,
– vodi postopke javnih naročil,
– sodeluje pri pripravi projektov in programov, ki jih načrtujejo in pripravljajo drugi oddelki,
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka,
– vodi projekte od idejne do zaključne faze,
– pripravlja investicijsko dokumentacijo,
– skrbi za opravila in naloge v zvezi z načrtovanjem razvoja občine,
– spremlja in sodeluje in pripravlja prijave investicij na javne razpise sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna,
– vodi upravne postopke, ki se nanašajo na področje dela oddelka,
– opravlja druge naloge z delovnega področja oddelka.«
5. člen 
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorju občinske uprave se pravice in dolžnosti določijo iz naziva druge stopnje, Sekretar, za kar je potrebno imeti doseženo najmanj naslednjo vrsto izobrazbe:
– specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
– visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
– magistrska izobrazba.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen
Župan v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ivančna Gorica.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2011-3
Ivančna Gorica, dne 15. oktobra 2019
 
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad