Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

Št. 014-0001/2019-1 Ob-3284/19, Stran 2224
Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri (v nadaljevanju koncedent) na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US, v nadaljevanju: ZZDej), Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju ZJZP), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju družinske medicine v Občini Žiri (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019 z dne 18. oktober 2019, v nadaljevanju koncesijski akt) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije na področju osnovne zdravstvene dejavnosti za izvajanje dejavnosti programa družinske medicine v Občini Žiri 
1. Koncedent: naročnik javnega razpisa je Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje dejavnosti družinske medicine v Občini Žiri, ki predstavlja javno zasebno partnerstvo v smislu ZJZP. Koncesijo za opravljanje javne službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti se podeli v predvidenem obsegu 1,4 programa. Sestavni del tega razpisa je tudi Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju družinske medicine v Občini Žiri (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/2019 z dne 18. oktober 2019), dostopno na spletnih straneh Občine Žiri, ki predstavlja tudi odločitev o javno zasebnem partnerstvu.
V primeru neskladja med koncesijskim aktom in razpisno dokumentacijo veljajo določbe koncesijskega akta. Podatki v razpisni dokumentaciji morajo biti enaki podatkom, navedenim v objavi javnega razpisa.
Prijavitelj lahko odda svojo prijavo za podelitev polnega obsega koncesije, to je v obsegu 1,4 programa, lahko pa odda svojo prijavo tudi za manjši obseg programa (1,0 ali 0,4 programa). Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bodo oddali svoje prijave za podelitev 1,4 programa.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti: koncesija za izvajanje dejavnosti družinske medicine bo imela sedež ambulante v Občini Žiri na naslovu Trg svobode 9, 4226 Žiri.
4. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija za izvajanje dejavnosti družinske medicine se izvaja od 1. 1. 2020 dalje. Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas 15 let, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let.
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o koncesiji. Izbrani koncesionar mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje prvi delovni dan po 1. 1. 2020, v nasprotnem primeru koncesijska pogodba preneha veljati.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, opredeljene v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 44.č člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. poglavja B). Dokazila morajo biti predložena v originalu ali overjeni kopiji.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
strokovne izkušnje
maksimalno število točk: 10
dodatna izobraževanja, tečaji, seminarji
maksimalno število točk: 5
prevzem koncesije 
v obsegu 1,4 programa
maksimalno število točk: 5
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, kateremu se podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu Občinske uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni strani www.ziri.si.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Matiji Podobniku po elektronski pošti: matija.podobnik@ziri.si.
10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – koncesija za družinskega zdravnika«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, najkasneje do dne 12. 11. 2019 do 9. ure. Pravočasna je tista prijava, ki je bila oddana do izteka roka s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, oziroma je bila do izteka roka neposredno oddana v tajništvo Občinske uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno, izvedlo se bo dne 12. 11. 2019 ob 9.10, na naslovu Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri. O javnem odpiranju ponudb bo voden zapisnik.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Razpisna komisija bo posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od kandidatov ni primeren za podelitev koncesije, se koncesija ne podeli.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z ZZDej oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice in soglasju h koncesiji Ministrstva za zdravje. Ponudniki bodo s strani koncedenta o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od izdaje upravne odločbe.
Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenil pogodbo o koncesiji. Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Žiri