Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2913. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019 – rebalans, stran 7855.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 14. in 100. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 6. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019 – rebalans 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans za leto 2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
3.690.377
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.370.099
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
1.886.910
700
Davki na dohodek in dobiček
1.656.816
703
Davki na premoženje
170.920
704
Domači davki na blago in storitve
59.074
706
Drugi davki in prispevki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
483.189
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
198.489
711
Takse in pristojbine
3.300
712
Globe in druge denarne kazni
3.100
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
150
714
Drugi nedavčni prihodki
278.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
505.797
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
78.797
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
427.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.250
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.250
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
812.231
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
271.367
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
540.864
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.418.352
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
799.262
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
140.933
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
22.951
402
Izdatki za blago in storitve
621.927
403
Plačila domačih obresti
3.450
409
Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.028.172
410
Subvencije
59.800
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
592.909
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
71.636
413
Drugi tekoči domači transferi
303.827
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.562.854
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.562.854
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431)
28.065
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
14.500
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.565
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–727.975
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751)
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
640.000
500
Domače zadolževanje
640.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
84.202
550
Odplačila domačega dolga
84.202
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–172.177
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
555.798
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
727.975
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
172.188
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2018-57
Kostanjevica na Krki, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič