Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2901. Sklep o lokacijski preveritvi za del EUP VEV 091 (PIP, Willy Stadler), stran 7836.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško na 8. seji dne 24. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del EUP VEV 091 (PIP, Willy Stadler) 
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na novogradnjo na zemljiščih s parc. št.: 2036/17, 2036/18, 2036/19, del 2045/14, 2045/15, 2045/16, vse v katastrski občini 1325 – Senuše in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Krško del (Uradni list RS, št. 61/15 in 40/17 – obv. razl.; v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) VEV 091 z namensko rabo IG (območja proizvodnih dejavnosti).
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1232.
II. 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega za del EUP VEV 091 v peti alineji šestnajstega odstavka 162. člena OPN, ki je vezan na dopustno maksimalno višino objektov in barvo fasade, in sicer tako, da se dopusti vertikalen gabarit najvišjega dela stavbe od kote urejenega prostora do 12 m, pri tem pa je dopustno odstopanje od osme alineje šestnajstega odstavka 162. člena OPN na način, da je dopustna tudi fasada v grafitno sivi barvi.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2019
Krško, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko