Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2916. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika, stran 7856.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 8. seji dne 10. 10. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Metlika 
1. člen
Spremeni se 5. točka IV. poglavja Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 56/17), tako da se po novem glasi:
»5. Zapisnik seje sveta in zapisniki sej delovnih teles«
2. člen 
V 47. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 56/17) se dopolni prvi odstavek (1), tako da se po novem glasi:
»(1) O delu na seji sveta in sejah delovnih teles občinskega sveta se piše zapisnik.«
3. člen 
V 47. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 56/17) se spremeni in dopolni drugi odstavek (2), tako da se po novem glasi:
»(2) Zapisnik seje sveta in zapisniki sej delovnih teles občinskega sveta obsegajo glavne podatke o delu na seji, in sicer podatke o udeležbi članov na seji in ob posameznem glasovanju, o odsotnosti članov sveta, o udeležbi vabljenih, o sprejetem dnevnem redu, o poteku same razprave na seji, o predlogih sklepov ter o izidih glasovanja o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, o vseh postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta ter o stališčih komisije za statut in poslovnik o postopkovnih vprašanjih. Zapisniku je treba predložiti vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2019
Metlika, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik