Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2907. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec, stran 7847.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1 in 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 9. seji dne 23. oktobra 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec« (Uradni list RS, št. 39/13, 66/15, 63/17, 11/19).
2. člen 
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
Javni zavod je ustanovljen z namenom, da skrbi za razvoj turistične in športne dejavnosti ter izvajanja občinskih mladinskih in socialnih programov ter dejavnosti mladinskega hotela v Mestni občini Slovenj Gradec.
Zavod lahko svoje storitve opravlja tudi za druge občine. O izvajanju teh storitev sklene zavod, po predhodnem soglasju ustanoviteljice, z drugo občino pogodbo, na osnovi katere prevzame ta občina vse finančne obveznosti, vezane na izvajanje zavoda na njenem območju.
Podrobneje organiziranost in naloge javnega zavoda določajo akti zavoda (statut in drugi akti).
II. STATUSNE DOLOČBE 
4. člen 
Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec. Ustanoviteljske pravice in obveznosti v njenem imenu izvaja Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec.
5. člen 
Ime zavoda: Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec.
Skrajšano ime zavoda: SPOTUR Slovenj Gradec.
Sedež zavoda: Slovenj Gradec.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
6. člen 
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat okrogle oblike s premerom 23 mm.
Pečat s premerom 35 mm zavod uporablja v pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in fizičnim osebam. Vsebina pečata se določi s statutom.
Pečat s premerom 23 mm zavod uporablja za potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije. Vsebini pečata sta enaki.
Število posameznih pečatov, uporabo pečata, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor z navodili.
7. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa ta odlok.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se letno zagotavljajo iz proračuna občine za delovanje zavoda.
8. člen 
Javni zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.
III. DEJAVNOST ZAVODA 
9. člen 
Dejavnost zavoda je razvrščena po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08). Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
Šifra SKD 2008 (SI):
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Postprodukcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
88.999 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Dejavnosti, ki so pridobitne narave, so registrirane zgolj za nemoteno opravljanje osnovne dejavnosti zavoda.
10. člen 
Zaradi zagotovitve celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je ustanovljen, lahko zavod organizira in izvaja tudi spremljajoče dejavnosti, ki se vsebinsko navezujejo na eno ali več področij delovanja zavoda.
Zavod lahko uvaja nove dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnosti, za katere je ustanovljen, le po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
IV. UPRAVLJANJE JAVNEGA ZAVODA 
11. člen 
Zavod zastopa in predstavlja direktor v okviru zakona in tega odloka.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
V. ORGANI ZAVODA 
12. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda.
1. Svet zavoda
13. člen 
Zavod upravlja svet, ki šteje 7 članov:
– štirje predstavniki ustanoviteljice (od tega en član občinskega sveta),
– en predstavnik zaposlenih,
– dva predstavnika zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec v skladu s svojimi akti.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno.
Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje ustanoviteljica na podlagi javnega poziva.
Način imenovanja predstavnika delavcev zavoda in predstavnika zainteresirane javnosti v svet zavoda ter pogoje in postopek razrešitve članov sveta se natančneje določi v statutu zavoda.
14. člen 
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in prične teči z dnem imenovanja. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. V kolikor po dveh mandatih izmed zaposlenih v javnem zavodu ni mogoče imenovati novega člana, je dopustna izjema, da je lahko ponovno izvoljena ista oseba.
Mandat članov sveta zavoda je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. Do izvolitve novih članov dotedanji opravljajo svojo funkcijo. Predsednika in namestnika na prvi konstitutivni seji izvolijo člani izmed sebe. Svet zavoda lahko veljavno sprejema sklepe, če je na seji navzoča večina članov sveta. Podrobnejše delovanje sveta zavoda ureja statut zavoda.
15. člen 
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema strateški načrt, statut zavoda, program dela, finančni načrt, akt o organizaciji dela,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
– daje pobude v zvezi z delovanjem zavoda,
– daje direktorju mnenja in pobude za reševanje odprtih vprašanj,
– potrjuje letno poročilo,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– ocenjuje delo direktorja,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanoviteljice,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
Podrobnosti v zvezi s pristojnostmi in delovanjem sveta zavoda se uredijo s poslovnikom.
2. Direktor
16. člen 
Direktor organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo, predstavlja in zastopa zavod ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktor opravlja tudi strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
17. člen 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, s predhodnim soglasjem ustanoviteljice, na podlagi javnega razpisa.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo delovno pravni predpisi, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj višješolsko izobrazbo (raven 6/1) in 10 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda ali visokošolsko izobrazbo (raven 6/2) in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– ima znanje uradnega jezika, v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08),
– ima osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
18. člen 
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev zavoda ali izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
19. člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan, v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
20. člen 
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja so:
– organizira in vodi delo zavoda,
– pripravi statut zavoda,
– pripravlja strateški načrt,
– pripravlja letni program dela in finančni načrt,
– pripravi akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– pripravlja letno poročilo in poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravlja strokovna dela s področja delovanja zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
21. člen 
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen:
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje lastnika nepremičnine.
Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in ustanoviteljici.
22. člen 
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih sestavo, postopek, izvolitev oziroma imenovanje, pristojnosti ter način dela določi s statutom zavoda.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE 
23. člen 
Sredstva za ustanovitev in izvajanje javne službe zavoda zagotavlja ustanoviteljica na podlagi pogodbe.
Sredstva za izvajanje javne službe, ki jih zagotavljajo pogodbeni partnerji so namenjena za plačilo dela zaposlenih, splošne stroške delovanja, programske in neprogramske materialne stroške, investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme.
24. člen 
Ustanoviteljica zagotavlja, v skladu z zakonom in minimalnimi standardi, za izvajanje dejavnosti zavoda, prostore, za katere se bosta ustanoviteljica in zavod dogovorila s posebno pogodbo.
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, je last ustanoviteljice. Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Premoženje, ki ga ustanoviteljica daje javnemu zavodu (Organizacijskim enotam: Organizacijska enota Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MKC Slovenj Gradec), Organizacijska enota Mladinski hotel Slovenj Gradec, ki deluje na naslovu Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec (skrajšano ime je MH Slovenj Gradec), Organizacijska enota Socialni programi, ki deluje na naslovu Francetova cesta 11, 2380 Slovenj Gradec, v upravljanje, je sledeče:
– nepremičnina v Slovenj Gradec, Ozare 18, na parcelni številki 265 in 266, k. o. Slovenj Gradec,
– nepremičnina v Slovenj Gradcu, Francetova cesta 11, na parcelni številki 210, k. o. SG, ter vsa oprema v stavbi, ki služi za delovanje zavetišča za brezdomce in javne razdelilnice hrane (Uradni list RS, št. 63/17).
Javni zavod je dolžan zagotavljati polno izkoriščenost zgoraj navedenih nepremičnin.
Javni zavod upravlja v duhu dobrega gospodarja z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljici.
Zavod prevzame v upravljanje nepremičnine in opremo, ki so jo ustanoviteljica, država in drugi financerji zagotovili za izvajanje programov na posameznih področjih delovanja zavoda.
Zavod ima lahko v upravljanju nepremičnine in opremo, ki je v lasti drugih pravnih ali fizičnih oseb. Pravice in obveznosti zavoda in lastnika nepremičnin in opreme, ki ni v lasti mestne občine, se določijo s pogodbo.
Zavod lahko prosto razpolaga s premičnim premoženjem in z nepremičnim premoženjem, izven okvira dejavnosti iz 10. člena tega odloka pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice.
Prihodke iz naslova najemnin objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, ki jih ima zavod v upravljanju, mora zavod porabiti izključno za plačilo tekočih materialnih in drugih stroškov.
VII. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
25. člen 
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec in iz drugih virov. S finančnim načrtom, ki ga sprejme svet zavoda v okviru letnega izvedbenega načrta, se opredeli razmerje med obveznostmi, ki jih financira ustanoviteljica iz občinskega proračuna in obveznostmi, ki jih zavod financira iz drugih virov.
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti torej zavod pridobiva iz naslednjih virov:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z najemninami,
– iz državnega proračuna za sofinanciranje programov, ki jih na osnovi javnih razpisov ali na drugih osnovah vzpodbuja država,
– iz mednarodnih javnih razpisov,
– z donacijami in darili,
– in iz drugih zakonitih virov.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
26. člen 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanoviteljica je odgovorna za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za dejavnosti zavoda.
27. člen 
Zavod je v skladu z zakonom in s tem odlokom v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pravočasno pripraviti letni program dela in finančni načrt za prihodnje leto ter ju posredovati ustanoviteljici (do 30. 10. tekočega leta),
– zagotavljati namensko in racionalno koriščenje vseh sredstev ustanoviteljice, ki jih ima zavod v upravljanju in sredstev, ki jih tekoče pridobiva za izvajanje dejavnosti, za katere je ustanovljen,
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje stanja, za izvajanje njenih pristojnosti in obveznosti ter za načrtovanje razvoja zavoda in druge podatke in informacije v skladu z zakonom,
– na pristojnih organih obravnavati pobude ustanoviteljice in ji poročati o sklepih teh organov,
– na zahtevo ustanoviteljice poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, ki jih ustanoviteljica potrebuje za spremljanje dejavnosti zavoda,
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
28. člen 
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanoviteljica do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanoviteljice za delovanje zavoda.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
29. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– imenuje predstavnike v svet zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda skladno z letnim finančnim načrtom zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani programi mestne občine,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, statutu zavoda in spremembam ali širitvi dejavnosti, kadrovskemu načrtu,
– spremlja skladnost uporabe sredstev, ki jih je zagotovila v svojem proračunu, z nameni, za katere so bila sredstva zagotovljena,
– daje pobude svetu zavoda in direktorju,
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, statutom mestne občine, tem odlokom in drugimi predpisi.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 
30. člen 
Premoženje, s katerim upravlja zavod je last ustanoviteljice. Zavod je dolžan upravljati premoženje, ki mu je dano v uporabo s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, ki mu je dano v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali ga bremeniti s stvarnim in drugimi bremeni brez predhodnega pisnega soglasja ustanoviteljice.
31. člen 
Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke po posameznih virih financiranja.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod porabi v skladu z zakonskimi določili in na podlagi pridobljenega soglasja ustanovitelja. Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki ustanovitelju predloži direktor po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, pokrije primanjkljaj ustanoviteljica, primanjkljaj pri izvajanju drugih programov pa pokrije zavod sam znotraj tržnih programov.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
32. člen 
Zavod ureja vprašanja, ki jih ne ureja ta odlok, v zvezi z organizacijo in delovanjem s statutom in drugimi splošnimi akti, skladno z zakonom in tem odlokom.
33. člen 
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju ustanoviteljice. Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s statutom zavoda.
XI. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI 
34. člen 
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, s katerimi se seznanijo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost.
Direktor in drugi zaposleni v zavodu morajo varovati tudi druge osebne podatke ter dokumente v skladu z zakonom.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
Zavod mora uskladiti pravila in splošne akte zavoda s tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
Do uskladitve pravil zavoda in uskladitve drugih aktov s tem odlokom se uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
36. člen 
Določilo 13. člena tega odloka, ki določa sestavo in imenovanje članov sveta zavoda, stopi v veljavo z iztekom mandata sedanjega sveta zavoda.
37. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo v celoti veljati:
– Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in socialne programe Slovenj Gradec« (Uradni list RS, št. 39/13, 66/15, 63/17, 11/19).
38. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 014-003/2013
Slovenj Gradec, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler