Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2892. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj, stran 7827.

  
Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10, 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona po pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS št. 62/16) in 16 člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 9. redni seji dne 15. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(javna služba) 
Ta odlok določa način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe (v nadaljevanju: javna služba) v Občini Črnomelj.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
3. člen 
(uporabniki) 
Uporabniki storitev javne službe so naročniki pogreba, plačniki storitev obdukcije v skladu s predpisi, ki urejajo mrliško pregledno službo in plačniki storitev odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku, v skladu s predpisi, ki urejajo pridobivanje in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja.
4. člen 
(izrazi in uporaba predpisov) 
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in zakona, ki ureja gospodarske javne službe.
2 ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE 
5. člen 
(oblika zagotavljanja javne službe) 
Občina Črnomelj zagotavlja opravljanje javne 24-urne dežurne službe v Javnem podjetju Komunala Črnomelj d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
6. člen 
(območje zagotavljanja javne službe) 
Opravljanje javne službe se izvaja na območju celotne občine Črnomelj.
3 VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
(vrsta in obseg storitev javne službe) 
S storitvami javne službe se zagotavlja 24-urna dežurna pogrebna služba, ki obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
V primeru, če smrt nastopi v bolnici, ali če smrt nastopi v domu starejših občanov, prevoz iz kraja smrti opravi izvajalec 24-urne dežurne službe, ki ga je določila občina v skladu z ZGJS, v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema.
Prevoz od kraja smrti (bolnice ali doma starejših občanov) opravi, skladno s prejšnjim odstavkom, pristojna 24-urna dežurna služba v skladu z ZPPDej.
4 POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE 
8. člen 
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe ter dolžnosti izvajalca) 
Izvajalec javne službe je dolžan:
– zagotavljati kvalitetno izvajanje storitev javne službe,
– upoštevati normative in standarde predpisane za izvajanje javne službe,
– omogočiti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– pripravljati predloge cen storitev javne službe.
Izvajalec javne službe opravlja 24-urno dežurno pogrebno službo s spoštovanjem in pieteto do pokojnikov ter v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, tem odlokom in z odlokom s katerim se ureja pokopališki red v občini Črnomelj.
5 PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
9. člen 
(pravice uporabnikov) 
Uporabniki javne službe imajo pravico uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, podzakonskimi predpisi ter tem odlokom.
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine Črnomelj.
10. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu javne službe plačati opravljeno storitev iz 7. člena tega odloka v skladu s ceno, ki jo na podlagi izvajalca javne službe potrdi občinski svet.
6 VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE 
11. člen 
(viri financiranja storitev) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe (cena storitev 24-urne dežurne službe),
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
7 VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
12. člen 
(sredstva za izvajanje javne službe) 
Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, sestavljajo poslovni prostori s pripadajočimi hladilnimi napravami, vozilo in druga potrebna sredstva.
8 CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(oblikovanje cen) 
Cene storitev javne službe se določijo z aktom občinskega sveta občine Črnomelj na podlagi metodologije za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, ki jo s svojim aktom določi vlada.
9 NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
14. člen 
(nadzorni organ) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ in uprava občine Črnomelj.
Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Pristojni organ uprave občine Črnomelj ima pravico kadarkoli pogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
10 KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 
(prekrški) 
Z globo 2.000 do 4.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik, če na območju občine Črnomelj izvaja storitve prevoza, ki sodijo v okvir 24-urne dežurne pogrebne službe in ni izvajalec javne službe, določen s 5. členom tega odloka.
Z globo 1000 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
11 PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2019
Črnomelj, dne 15. oktobra 2019
 
Župan 
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek