Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2904. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, stran 7840.

  
Na podlagi 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 133/04, 94/13), 15. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 16/05 in 54/15), 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 29/99), 2. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 23/15, 14/19) in 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kozje (Uradni list RS, št. 98/99, 42/10) so Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 26. 6. 2019, na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), Občinski svet Občine Rogatec na 5. redni seji dne 18. 6. 2019 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), Občinski svet Občine Podčetrtek na 7. redni seji dne 28. 8. 2019 na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/18 – UPB), Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 6. redni seji dne 29. 8. 2019 na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 57/17), Občinski svet Občine Kozje na 9. redni seji dne 19. 9. 2019 na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odi. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) sprejeli
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni list RS, št. 87/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Podčetrtek, Občina Šmarje pri Jelšah in Občina Kozje ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva,
– varstva okolja,
– urejanja prostora,
– urejanje prometa.«
2. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »Uradni naslov in spletna stran organa se objavi na spletni strani Občine Rogaška Slatine in spletnih straneh občin soustanoviteljic.«
3. člen 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer: naloge občinske inšpekcije, naloge redarstva, službo nadzora občinskih cest, komunalne inšpekcije, varstva okolja, urejanja prostora in urejanja prometa.«
4. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupna uprava je prekrškovni organ vseh občin ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež skupne uprave je na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.
(3) Pooblaščene uradne osebe skupne uprave vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic ter državnih predpisih, ki takšna pooblastila določajo. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(5) Stroški postopkov v upravnih ali prekrškovnih zadevah so stroški proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.«
5. člen 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0006/2019-01
Rogaška Slatina, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Matija Čakš 
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc 
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja