Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2900. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2019, stran 7835.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 8. seji, dne 24. 10. 2019, sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2019 (Uradni list RS, št. 8/19) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
Rebalans proračuna 2019
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
43.638.075
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
37.753.506
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
20.316.473
700
Davki na dohodek in dobiček
16.475.193
703
Davki na premoženje
3.264.500
704
Domači davki na blago in storitve
574.750
706
Drugi davki in prispevki
2.030
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
17.437.033
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
6.880.097
711
Takse in pristojbine
27.000
712
Globe in druge denarne kazni
75.900
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
90.841
714
Drugi nedavčni prihodki
10.363.195
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.144.630
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
174.487
721
Prihodki od prodaje zalog
144
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
970.000
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
2.400
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.400
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.697.786
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
4.094.745
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
603.041
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
39.753
787
Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav
39.753
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40.559.920
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
9.043.834
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.983.525
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
317.703
402
Izdatki za blago in storitve
6.180.720
403
Plačila domačih obresti
142.100
409
Rezerve
419.786
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
15.135.054
410
Subvencije
860.175
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
8.832.829
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
1.191.735
413
Drugi domači transferi
4.250.315
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.801.676
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.801.676
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
579.355
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
193.670
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
385.685
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)
3.078.155
III/1.
Primarni presežek (primanjkljaj)
–1.051.020
III/2.
Tekoči presežek (primanjkljaj)
13.574.617
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
578.067
500
Domače zadolževanje
578.067
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.708.237
550
Odplačila domačega dolga
1.708.237
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.947.985
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–1.130.170
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–3.078.155
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.153.486
.«. 
2. člen 
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2019 sta sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-255/2019-O802
Krško, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko