Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2905. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradno prečiščeno besedilo), stran 7840.

  
Na podlagi 101. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 7. redni seji dne 26. 6. 2017 potrdil uradno prečiščeno besedilo Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina, ki obsega:
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 99/07)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 53/18)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 36/19).
Št. 0320-0007/2019-01
Rogaška Slatina, dne 25. septembra 2019
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 
P R A V I L N I K 
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št 30/90, 18/91, 22/91 ter Uradni list RS, št. 2/91-1 in 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6) in Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, U-l-60/06-12 Uradni list RS, št. 27-1120/06), kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora pripadajo za opravljeno delo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika, smiselno z določbami zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Občinski volilni komisiji ter volilnim odborom pripada plačilo v višini, kot jo določa Zakon o lokalnih volitvah.
Vsi navedeni zneski v pravilniku so navedeni v neto znesku.
2. člen 
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupana.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja funkcijo poklicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal funkcijo nepoklicno. O svoji odločitvi je dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.
Podžupana opravljata svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja svojo funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči.
3. člen 
Z zakonom je opravljanje funkcije župana Rogaška Slatina uvrščeno v 51. plačilni razred. Županu pripada funkcijski dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Merila za oblikovanje plačila za opravljanje funkcije podžupana in višino plačila določa ta pravilnik.
4. člen 
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno opravljanje funkcije člana občinskega sveta je podlaga za ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom nadzornega odbora ter drugih organov občine.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
5. člen 
Podžupan se uvrsti v 38. plačilni razred. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
6. člen 
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša največ 15 % plače župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
– udeležbo na redni seji občinskega sveta 100 EUR
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 70 EUR
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 50 EUR
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 35 EUR.
V primeru prekinitve in nadaljevanja iste seje so člani občinskega sveta upravičeni do plačila za udeležbo na eni seji.
Sejnina zajema tudi stroške prihoda na seje sveta.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti člana občinskega sveta na sejah, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen 
Odločbo o plači župana izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Plača funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja, plačilo za opravljanje funkcije podžupana oziroma člana občinskega sveta in nagrada članu nadzornega odbora pa na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju oziroma sklepa o imenovanju.
Z odločbo o plači župana se izvršijo določbe zakona. Z nalogom za izplačilo na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju se opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila članu občinskega sveta, članu nadzornega odbora, članu delovnega telesa občinskega sveta in članu drugih organov občine.
8. člen 
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v rednem delovnem razmerju opravljal občinsko funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33 % plače, ki mu jo izplačuje za redni delovni čas.
III. NAGRADE 
9. člen 
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Sejnina za posamezno sejo znaša 35 EUR.
10. člen 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do nagrade v višini največ 15 % plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– sejnina za predsednika nadzornega odbora 110 EUR
– sejnina za člana 70 EUR.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto, skladno z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 
11. člen 
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov, v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Rogaška Slatina. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
12. člen 
Pravice iz 11. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan oziroma od njega pooblaščen javni uslužbenec.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA 
13. člen 
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcije, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občinski funkcionarji se zagotovijo iz občinskega proračuna.
Plače, plačila za opravljanje funkcije in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
Povračila stroškov v zvezi z delom se izplačujejo v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
Plačila za opravljanje funkcije in nagrade se usklajujejo z rastjo izhodiščne plače župana.
VI. NAGRADE PREDSEDNIKOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN SEJNINE ZA ČLANE SVETOV 
14. člen 
Predsednikom svetov krajevnih skupnosti se izplača nagrada za opravljeno delo:
– Predsedniku Sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina pripada letna nagrada v višini ene povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
– Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica pripada letna nagrada v višini 83 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
– Predsedniku Sveta Krajevne skupnosti Sveti Florijan pripada letna nagrada v višini 67 odstotkov povprečne neto mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za mesec december preteklega leta.
Letna nagrada se predsedniku krajevne skupnosti izplača v drugi polovici posameznega koledarskega leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
Sejnina za člana sveta krajevne skupnosti za posamezno sejo znaša 25 EUR in se izplača na podlagi evidence o prisotnosti na seji. Krajevne skupnosti izplačajo nagrado predsedniku sveta krajevnih skupnosti in sejnine za člana sveta iz funkcionalnih stroškov.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 23/07) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo: 
15. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za sejnino članom drugih začasnih delovnih teles, komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi občinski svet ali župan.
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 54/99, 36/00, 25/03).
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 99/07) vsebuje naslednjo končno določbo: 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 53/18) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019 dalje.
Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 36/19) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.