Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2899. Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen, stran 7832.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 1. dopisni seji dne 21. 10. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, ukrepi, pogoji, višina in postopek za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje zaposlovanja v Občini Komen (v nadaljevanju: občina) ter nadzor nad porabo dodeljene pomoči.
2. člen 
(namen pravilnika) 
Temeljni namen tega pravilnika je spodbujanje zaposlovanja in dvig gospodarske aktivnosti v občini.
3. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje zaposlovanja v občini (v nadaljevanju: pomoč) se zagotavljajo iz občinskega proračuna v višini, določeni z odlokom o proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
4. člen 
(pogoji pomoči »de minimis«) 
(1) Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(2) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja, ki:
– sodijo v sektor ribištva in akvakulture,
– sodijo v sektor primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– sodijo v sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, 
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
(3) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
(4) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(5) Upošteva se kumulacija pomoči:
a) pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;
b) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012;
c) pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
(6) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(7) Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(8) Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(9) Dajalec pomoči bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobil pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(10) Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)
– o znesku de minimis pomoči.
(11) Dajalec pomoči bo hranil evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
II. UKREPI POMOČI 
5. člen 
Ukrepi pomoči so:
1. spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
2. spodbujanje samozaposlovanja
3. spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb.
1. Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest
6. člen 
(1) Namen tega ukrepa je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest na območju občine.
(2) Upravičenci do pomoči so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, zavodi ter fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost – turizem na kmetiji in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, ki:
– odprejo novo delovno mesto na območju občine,
– za najmanj tri leta zaposlijo osebo za polni delovni čas,
– niso v postopku prenehanja, stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– niso v težavah in ne prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine in države,
– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev,
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
(3) Izpolnjevanje pogoja – odprtje novega delovnega mesta – se ugotavlja na osnovi povečanja števila zaposlenih za nedoločen čas, v primerjavi s celoletnim povprečjem zaposlenih za nedoločen čas pri upravičencu, v letu pred letom dodelitve pomoči.
(4) Pomoč se dodeli za zaposlitev osebe, ki:
– se bo zaposlila ali se je zaposlila v obdobju določenem v razpisu.
(5) Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški dela plače.
(6) V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom triletnega obdobja od pričetka zaposlitve, mora prejemnik pomoči:
– v roku 30 dni od učinkovanja prenehanja zaposlitve, zaposliti novo osebo v skladu s pogoji iz tega pravilnika, najmanj za obdobje do izteka zahtevanega časa zaposlitve, ali
– vrniti vso prejeto pomoč v skladu z določbami 14. člena, če je zaposlitev trajala manj kot polovico zahtevanega časa, ali
– vrniti sorazmerni del prejete pomoči v skladu z določbami 14. člena, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa.
2. Spodbujanje samozaposlovanja
7. člen 
(1) Namen tega ukrepa je spodbujanje samozaposlovanja na območju občine.
(2) Upravičenci do pomoči so fizične osebe, ki:
– niso imele registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred prijavo na javni razpis,
– se samozaposlijo na območju občine,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine in države,
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
(3) Pomoč se dodeli za samozaposlitev brezposelne osebe, ki:
– ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve,
– je prijavljena na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (razen pri prvi zaposlitvi),
– se bo samozaposlila ali se je samozaposlila v obdobju določenem v razpisu.
(4) Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški za realizacijo samozaposlitve. To so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti: obvezni prispevki za socialno varnost, opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, računovodske storitve, najemnina poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.
(5) Dejavnost se mora na območju občine ohraniti najmanj tri leta od pričetka samozaposlitve.
(6) V primeru, da prejemnik pomoči preneha z dejavnostjo iz kateregakoli razloga, razen razloga smrti ali drugih izjemnih primerih (težje oblike bolezni oziroma invalidnosti s posledico nezmožnosti za delo) pred potekom treh let od pričetka samozaposlitve, mora vrniti vso prejeto pomoč v skladu z določbami 14. člena.
3. Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb
8. člen 
(1) Namen tega ukrepa je pospeševanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb na območju občine.
(2) Upravičenci do pomoči so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, določeni v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge, zavodi, ter fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost – turizem na kmetiji in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, ki:
– na območju občine za najmanj leto in pol ali tri leta zaposlijo težje zaposljivo osebo za polni delovni čas,
– niso v postopku prenehanja, stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
– niso v težavah in ne prejemajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– imajo poravnane finančne obveznosti do občine in države,
– imajo plačane prispevke in poravnane obveznosti do delavcev,
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
(3) Med težje zaposljivo osebo po tem pravilniku se uvršča brezposelna oseba:
– mlajša od 26 let, oziroma 30 let v primeru 3. bolonjske stopnje izobrazbe,
– starejša od 58,
– ki je invalid.
(4) Pomoč se dodeli za zaposlitev težje zaposljive osebe, ki:
– ima stalno prebivališče v občini,
– je prijavljena na Zavodu Republike Slovenije (razen pri prvi zaposlitvi),
– se bo ali se je zaposlila v obdobju določenem v razpisu.
(5) Upravičeni stroški izvedbe ukrepa so stroški dela plače.
(6) V primeru, da se novo zaposlenemu delavcu prekine delovno razmerje iz kateregakoli razloga pred potekom zahtevanega obdobja zaposlitve, mora prejemnik pomoči:
– v roku 30 dni od učinkovanja prenehanja zaposlitve, zaposliti novo brezposelno osebo v skladu s pogoji iz tega pravilnika, najmanj za obdobje do izteka zahtevanega časa, ali
– vrniti vso prejeto pomoč v skladu z določbami 14. člena, če je zaposlitev trajala manj kot polovico zahtevanega časa, ali
– vrniti sorazmerni del prejete pomoči v skladu z določbami 14. člena, če je zaposlitev trajala več kot polovico zahtevanega časa.
9. člen 
(višina sredstev) 
(1) Višina posamezne pomoči za ukrep spodbujanja odpiranja novih delovnih mest iz 6. člena znaša do tri minimalne bruto mesečne plače v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: minimalna plača).
(2) Višina posamezne pomoči iz prejšnjega odstavka znaša do štiri minimalne plače, če se zaposli osebo, ki ima stalno prebivališče v občini in ga ohrani celotno zahtevano obdobje zaposlitve. Če gre hkrati za zaposlitev težje zaposljive osebe, kot jo določa 8. člen, ali bo mesečna bruto plača zaposlene osebe (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve) višja od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: povprečna plača), znaša višina pomoči do pet minimalnih plač.
(3) Višina posamezne pomoči za ukrep spodbujanja samozaposlovanja iz 7. člena znaša do tri minimalne plače.
(4) Višina posamezne pomoči iz prejšnjega odstavka znaša do štiri minimalne plače, če se samozaposli težje zaposljiva oseba, kot jo določa 8. člen.
(5) Višina posamezne pomoči za ukrep spodbujanja zaposlovanja težje zaposljivih oseb iz 8. člena znaša do 1,5-kratnik minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj leto in pol ter do tri minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj tri leta.
(6) Če bo pri ukrepu iz prejšnjega odstavka mesečna bruto plača zaposlene osebe (v celotnem zahtevanem obdobju zaposlitve) višja od povprečne plače, znaša višina posamezne pomoči do dve minimalni plači, če se zaposli osebo za najmanj leto in pol ter do štiri minimalne plače, če se zaposli osebo za najmanj tri leta.
(7) Posamezen upravičenec se lahko prijavi le na en ukrep pomoči.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI 
10. člen 
(javni razpis) 
(1) Pomoč se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki dotacij na podlagi javnega razpisa, ki se lahko opravi za vse ali za posamezne ukrepe pomoči določene v tem pravilniku.
(2) Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– navedbo ukrepov, ki so predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za namen javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti izvedene zaposlitve oziroma samozaposlitve,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način oddaje vloge,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o javnem razpisu,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo informacije v zvezi z razpisom.
(3) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za uspešno izvedbo javnih razpisov.
(4) Javni razpis se po sprejemu proračuna za tekoče leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine. Razpisni rok ne sme niti krajši od enaindvajset dni od dneva objave.
11. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa za dodeljevanje pomoči vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavljajo jo predsednik komisije in najmanj dva člana komisije. Naloge komisije so, da:
– pregleda prispele vloge, ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev in opremljenost vlog z zahtevanimi dokazili,
– oceni vloge ob upoštevanju predhodno postavljenih meril,
– pripravi predlog dodelitve oziroma nedodelitve pomoči.
(2) Občinska uprava občine opravlja administrativno tehnične naloge, ki so potrebne za izvedbo javnega razpisa.
12. člen 
(odločitev o izbiri) 
(1) O dodelitvi pomoči, na predlog strokovne komisije, odloča direktor občinske uprave z utemeljenim sklepom.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu Občine Komen. Odločitev župana je dokončna.
(3) Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med občino in prejemnikom pomoči.
13. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka objavijo na spletni strani občine.
IV. NADZOR 
14. člen 
(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja občinska uprava. Pri tem ji je prejemnik pomoči dolžan nuditi vse potrebne podatke, dokumentacijo in dokazila, ki so potrebna za izvajanje nadzora.
(2) V primeru, da se ugotovi, da prejeta pomoč:
– ni bila porabljena za namen, za katerega je bila dodeljena, ali
– je bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, ali
– da je prejemnik kršil druga določila pogodbe,
mora, v kolikor v določbah pravilnika ni določeno drugače, vrniti sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi. Poleg tega izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednja tri leta.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
15. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o spodbujanju zaposlovanja v Občini Komen (Uradni list RS, št. 15/15, 15/17) in Pravilnik o subvencioniranju obresti v Občini Komen (Uradni list RS, št. 34/16).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2019
Komen, dne 21. oktobra 2019
Podžupanja 
Občine Komen 
Alenka Tavčar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti