Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2816. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2817. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2818. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2819. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2820. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2821. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
2822. Sklep o razrešitvi člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
2823. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom
2824. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2825. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2876. Uredba o dopolnitvi Uredbe o organih v sestavi ministrstev
2877. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju

Odloki

2878. Odlok o Svetu za nacionalno varnost

MINISTRSTVA

2826. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda
2827. Soglasje k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Ustanove – Center za evropsko prihodnost

BANKA SLOVENIJE

2828. Sklep o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva

SODNI SVET

2829. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2830. Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2019
2831. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. decembra 2019
2832. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2019
2833. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc
2834. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Občine Zagorje ob Savi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2835. Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

OBČINE

Ajdovščina

2836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina

Ankaran

2837. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Ankaran
2838. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«
2839. Sklep o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče«

Borovnica

2840. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2019
2841. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2842. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Brežice

2843. Sklep o razrešitvi podžupanje Občine Brežice
2844. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice
2845. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice

Črenšovci

2846. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o shemi državne pomoči z identifikacijsko številko sheme državne pomoči po uredbi komisije (EU) št. 702/2014

Črnomelj

2847. Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3
2848. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina v plačni razred
2874. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj

Grosuplje

2849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019
2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020

Hrpelje-Kozina

2851. Obvezna razlaga tretjega odstavka 19. člena in štirinajstega odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje - Kozina
2852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

2853. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Turistični kamp »Park Loka«

Jesenice

2854. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Poslovna cona Jesenice
2855. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice
2856. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2020

Kranj

2857. Statut Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
2858. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1273/4 k.o. 2131 – Stražišče

Ljubljana

2859. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019
2860. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Postojna

2861. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za del območja EUP PO-155 za zemljišča s parc. št. 276/5, 280/4-del in 283/15-del, vse k.o. Zalog

Prebold

2862. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2019

Puconci

2875. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2019

Razkrižje

2863. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje
2864. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje
2865. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi ter ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Ribnica

2866. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2019
2867. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ribnica
2868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

2869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019

Trebnje

2870. Sklep o določitvi cene za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter drugo pokopališko infrastrukturo v Občini Trebnje

Velike Lašče

2871. Sklep o ceni pomoči na domu

Zagorje ob Savi

2872. Odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje

Žužemberk

2873. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk

POPRAVKI

2879. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti