Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2875. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2019, stran 7777.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 9. redni seji dne 24. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 1/2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.533.047
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.950.413
70 
DAVČNI PRIHODKI
4.666.572
700 Davki na dohodek in dobiček
4.063.379
703 Davki na premoženje
403.380
704 Domači davki na blago in storitve
199.813
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.283.841
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
709.816
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714 Drugi nedavčni prihodki
512.025
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
554.854
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
550
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
554.304
73 
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI
1.019.780
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
993.900
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
25.880
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.730.729
40 
TEKOČI ODHODKI
2.457.254
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
327.242
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
54.159
402 Izdatki za blago in storitve
1.924.790
403 Plačila domačih obresti
32.200
409 Rezerve
118.863
41 
TEKOČI TRANSFERI
3.068.987
410 Subvencije
216.342
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.677.350
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
292.142
413 Drugi tekoči domači transferi
883.153
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.434.635
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.434.635
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
769.853
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki 
706.990
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
62.863
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–197.682
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
467.985
50 
ZADOLŽEVANJE
467.985
500 Domače zadolževanje
467.985
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
317.776
55 
ODPLAČILA DOLGA
317.776
550 Odplačila domačega dolga
317.776
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
– 47.473
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
150.209
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
197.682
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
47.473
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2019, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2019 se zagotavljajo v višini 28.688,40 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2019 se spremeni 19. člen Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2019, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 467.985 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0011/2019
Puconci, dne 24. oktobra 2019
Župan 
Občina Puconci 
Ludvik Novak