Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2863. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje, stran 7765.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 16. 10. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje 
1. člen 
Spremeni se 6. člen Pravilnika o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 58/18) tako, da se po novem glasi:
»Višina enkratne denarne pomoči po tem pravilniku znaša 200,00 EUR neto za prvošolčka.
O spremembi višine enkratne denarne pomoči odloči občinski svet s sklepom.«
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-47/2018-15
Šafarsko, dne 22. oktobra 2019
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič