Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2826. Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda, stran 7676.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve in 36/19) ministrica za pravosodje po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 25. 7. 2019 in Državnotožilskega sveta z dne 5. 9. 2019 izdaja
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   
D R Ž A V N O T O Ž I L S K E G A   R E D A 
1. člen 
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12, 29/12 in 45/16) se v 38. členu sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Uradne izkaznice se izdajo na obrazcu št. 1, obrazcu št. 2 in obrazcu št. 3 iz Priloge 1, ki je sestavni del tega DTR.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Na območjih, kjer državna tožilstva poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, se izda uradna izkaznica z besedilom v slovenskem in italijanskem oziroma madžarskem jeziku.«.
2. člen 
V 39. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Državni tožilci se pri izvajanju državnotožilske službe izkažejo z uradno izkaznico, ki se izda na obrazcu št. 1 iz Priloge 1 tega DTR.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »v rdeči barvi« črta.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen 
V 40. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Državnotožilsko osebje, ki samostojno opravlja posamezna dejanja oziroma opravila za uradne potrebe državnega tožilstva se pri opravljanju uradnih nalog izkaže z uradno izkaznico, ki se izda na obrazcu št. 2 iz Priloge 1 tega DTR.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »v rdeči barvi« črta.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen 
V 41. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Policisti Posebnega oddelka se pri opravljanju svojih, z zakonom določenih nalog izkažejo z uradno izkaznico, ki se izda na obrazcu št. 3 iz Priloge 1 tega DTR.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »v rdeči barvi« črta.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen 
V 106. členu se v prvem odstavku za besedilom »klasifikacijskem načrtu,« besedilo »ki je priloga DTR« nadomesti z besedilom »ki je kot Priloga 2 sestavni del tega DTR«.
6. člen 
109. člen se spremeni tako, da se glasi:
»109. člen 
(klasifikacijski načrt) 
»(1) Klasifikacijski načrt iz Priloge 2 tega DTR je sistem razvrščanja dokumentarnega gradiva državnega tožilstva s časovno opredeljenimi roki hrambe posameznih vrst dokumentarnega gradiva, ki se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive.
(2) Klasifikacijski načrt iz prejšnjega odstavka opredeljuje:
– vrsto dokumentarnega gradiva, ki se hrani v posameznih vpisnikih, imenikih in evidencah (klasifikacijskih znakih),
– vrste organizacijskih enot, pri katerih se posamezni vpisniki in evidence vodijo,
– roke hrambe posameznih vrst dokumentarnega gradiva in
– dodatne opredelitve za razvrščanje vsebine dokumentarnega gradiva.
(3) Imena vpisnikov, katerih spisi so lahko v isti zadevi, so določena tako, da je imenu vpisnika za spise prve stopnje na pritožbeni stopnji dodana pripona »P«, na stopnji kjer državni tožilec nastopa pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije pa pripona »V«.
(4) Če se klasifikacijski znak ukine, preidejo spisi ali zapisi v nov klasifikacijski znak, pri prehodu pa se njihova opravilna številka ne spremeni.«.
7. člen 
V 120. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Spisa »Kt« in »Kti« ter zapisa »Kcd« in »Kdp« se številčijo centralno.«.
V drugem odstavku se besedilo »in »pKtm«« črta.
8. člen 
V 127. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ovitki spisov v zadevah »Kt«, vodenih zoper polnoletne storilce kaznivih dejanj so iz trdega papirja, svetlo rjave barve. Ovitki spisov v zadevah »Kt«, vodenih zoper mladoletne storilce kaznivih dejanj so iz trdega papirja, svetlo zelene barve.«.
V petem odstavku se besedilo »in »pKtm«« črta.
9. člen 
V 214. členu se v četrtem odstavku besedilo »prilogi tega DTR, ki je njegov sestavni del« nadomesti z besedilom »klasifikacijskem načrtu iz Priloge 2 tega DTR«.
10. člen 
Vse priloge v DTR se nadomestijo z novima Prilogo 1 in Prilogo 2, ki sta kot Priloga sestavni del teh Sprememb in dopolnitev Državnotožilskega reda.
PREHODNA in KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(1) Državnim tožilcem in državnotožilskemu osebju, ki samostojno opravlja posamezna dejanja oziroma opravila za uradne potrebe državnega tožilstva, na območjih, kjer državna tožilstva poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, ministrstvo izda uradne izkaznice iz novega osmega odstavka 38. člena DTR v šestih mesecih od uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Državnotožilskega reda. Ministrstvo izda uradno izkaznico pod novo registrsko številko, staro uradno izkaznico pa arhivira.
(2) Uradne izkaznice, izdane do uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Državnotožilskega reda, se štejejo za uradne izkaznice, izdane v skladu s spremenjenimi 38., 39., 40. in 41. členom DTR.
(3) Za dokumentarno gradivo, ki se po dosedanjih predpisih hrani trajno, začnejo teči roki hrambe iz nove Priloge 2 DTR z dnem uveljavitve teh Sprememb in dopolnitev Državnotožilskega reda.
12. člen 
Te Spremembe in dopolnitve Državnotožilskega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 701-28/2019
Ljubljana, dne 1. oktobra 2019
EVA 2019-2030-0013
Andreja Katič 
ministrica 
za pravosodje 
 
 

AAA Zlata odličnost