Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019, stran 7734.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 16. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 1 
proračuna 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.206.545
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
17.583.790
70
DAVČNI PRIHODKI
14.173.568
700 Davki na dohodek in dobiček
11.425.658
703 Davki na premoženje
1.551.850
704 Domači davki na blago in storitve
946.060
706 Drugi davki
250.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.410.222
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.944.570
711 Takse in pristojbine
9.000
712 Denarne kazni
216.200
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
365.500
714 Drugi nedavčni prihodki
874.952
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.214.261
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
348.077
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
866.184
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.408.309
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
616.595
741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
791.714
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
185
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada
0
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
185
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.583.882
40
TEKOČI ODHODKI
5.094.307
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.348.850
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
209.335
402 Izdatki za blago in storitve
3.312.722
403 Plačila domačih obresti
70.000
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.420.642
410 Subvencije
183.800
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.969.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
688.554
413 Drugi tekoči domači transferi
1.579.088
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
7.664.326
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
7.664.326
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
404.607
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
214.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
190.407
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–377.337
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. 
(IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
163.154
50
ZADOLŽEVANJE
163.154
500 Domače zadolževanje
163.154
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
621.300
55
ODPLAČILA DOLGA
621.300
550 Odplačila domačega dolga
621.300
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–835.483
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–458.146
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
377.337
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018 
(9009 Splošni sklad za drugo)
835.483
« 
2. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen:
»14.a člen 
(obseg zadolževanja Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.) 
Za kritje stroškov obnovitve in razširitve poslovno-logističnega centra Komunale Grosuplje se Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. lahko v letu 2019 zadolži za 147.000,00 EUR, to je za del, ki odpade na Občino Grosuplje.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2018
Grosuplje, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar 
direktor občinske uprave