Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020, stran 7735.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 7. redni seji dne 16. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2020 (Uradni list RS, št. 22/19) – v nadaljevanju odlok, se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2020 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Sremembe proračuna 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.768.480
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.415.631
70
DAVČNI PRIHODKI
14.325.548
700 Davki na dohodek in dobiček
11.425.658
703 Davki na premoženje
2.381.830
704 Domači davki na blago in storitve
268.060
706 Drugi davki
250.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.090.083
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.944.570
711 Takse in pristojbine
9.000
712 Denarne kazni
216.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
390.500
714 Drugi nedavčni prihodki
1.529.613
72
KAPITALSKI PRIHODKI
408.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
208.500
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
200.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.940.749
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
595.117
741 Prejeta sred.iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.345.632
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV
3.600
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
iz kohezijskega sklada
0
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU 
za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU
3.600
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.447.662
40
TEKOČI ODHODKI
5.560.619
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.774.601
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
279.978
402 Izdatki za blago in storitve
3.262.640
403 Plačila domačih obresti
90.000
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
7.257.910
410 Subvencije
237.400
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.816.200
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
666.328
413 Drugi tekoči domači transferi
1.351.182
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.241.833
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.241.833
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
387.300
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
184.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
202.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–3.679.182
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50
ZADOLŽEVANJE
2.463.154
500 Domače zadolževanje
2.463.154
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
766.300
55
ODPLAČILA DOLGA
766.300
550 Odplačila domačega dolga
766.300
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.982.328
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.696.854
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
3.379.182
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2019 
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.982.328
« 
2. člen 
V 14. členu se spremeni znesek zadolžitve, tako da znaša 2.463.154,00 EUR.
3. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen:
»14.a člen 
(obseg zadolževanja Javnega komunalnega podjetja Grosuplje d.o.o.) 
Za kritje stroškov obnovitve in razširitve poslovno-logističnega centra Komunale Grosuplje se Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. lahko v letu 2020 zadolži za 49.000,00 EUR, to je za del, ki odpade na Občino Grosuplje.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2018
Grosuplje, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
Po pooblastilu župana 
mag. Dušan Hočevar 
direktor občinske uprave