Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2848. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina v plačni razred, stran 7733.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18), 3. in 5. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18 – v nadaljevanju: Uredba) ter vloge Javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina z dne, 1. 10. 2019, v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja v plačni razred za določitev osnovne plače, izdaja župan Občine Črnomelj, po pridobljenem soglasju pristojnega organa
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda RIC Bela krajina v plačni razred 
I. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Razvojno informacijski center Bela krajina se za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni razred.
II. 
Uvrstitev delovnega mesta direktorja v plačni razred iz prejšnje točke se izvede z 20. novembrom 2019.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 7. 10. 2019 podalo soglasje št. 010-3/2019/23 k uvrstitvi v plačni razred iz prve točke tega sklepa.
III. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 110-1/2018-7 z dne 14. 2. 2018 (Uradni list RS, št. 13/18).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-14/2019-6
Črnomelj, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek