Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2859. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019, stran 7761.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 8. seji dne 21. oktobra 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 46/18 in 25/19) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
386.233.336
70 
DAVČNI PRIHODKI
248.747.171
700 Davki na dohodek in dobiček
155.926.711
703 Davki na premoženje
81.543.160
704 Domači davki na blago in storitve
11.277.300
706 Drugi davki in prispevki
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
80.212.733
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
23.847.547
711 Takse in pristojbine
375.000
712 Globe in druge denarne kazni
4.643.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
466.909
714 Drugi nedavčni prihodki
50.880.277
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
26.319.846
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.541.250
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
23.778.596
73 
PREJETE DONACIJE
4.457.562
730 Prejete donacije iz domačih virov
4.457.562
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
26.083.912
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
6.491.706
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
19.592.206
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
412.112
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
412.112
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije
0
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
379.931.548
40 
TEKOČI ODHODKI
48.501.713
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
16.309.953
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
2.611.080
402 Izdatki za blago in storitve
25.828.810
403 Plačila domačih obresti
1.291.870
409 Rezerve
2.460.000
41 
TEKOČI TRANSFERI
189.292.728
410 Subvencije
14.657.289
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
62.279.094
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
13.793.155
413 Drugi tekoči domači transferi
98.563.191
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
120.559.661
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
120.559.661
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
21.577.446
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
2.821.067
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
18.756.379
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
6.301.788
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
115.000
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
115.000
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
115.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
4.700.000
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
4.700.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
500.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
4.200.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–4.585.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
10.000.000
50 
ZADOLŽEVANJE
10.000.000
500 Domače zadolževanje
10.000.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
12.015.603
55 
ODPLAČILA DOLGA
12.015.603
550 Odplačila domačega dolga
12.015.603
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–298.815
X. 
NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)
2.015.603
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–6.301.788
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se določa v višini 396.647.151 eurov.«.
2. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 6.549.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.318.160 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice sedem let, prvi obrok glavnice zapade v plačilo 31. 1. 2020,
– za namen: nakup avtobusov,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 30.562.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 104.784.000 eurov,
– za obdobje: odplačilo glavnice osem let, prvi obrok glavnice zapade v plačilo 30. 6. 2023,
– za namen: izgradnje PPE-TOL,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 10.478.400 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«
3. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-164/2019-50
Ljubljana, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković