Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2847. Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3, stran 7733.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 9. redni seji dne 15. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11 – teh. pop., 49/16 in 69/18) – v nadaljevanju OPN nahaja v enoti urejanja prostora STK_3 z namensko rabo SKs – površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi stavbami.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega v OPN za del EUP STK_3, ki je vezan na pridobitev gradbenega dovoljenja za pomožno skladiščno stavbo, in sicer tako, da se za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolni pogoj, ki se glasi:
»Na parceli 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi se dopusti gradnja pomožne skladiščne stavbe za potrebe boljšega funkcioniranja obstoječe obrtne delavnice (na parceli 1500/14, k.o. Stari trg ob Kolpi). Objekt se gradi v zaledju parcele, za gradbeno linijo obstoječega proizvodnega objekta, ki ga nov objekt po površini in višinskih gabaritih ne sme presegati (posamezna stranica objekta je lahko daljša, v kolikor je zagotovljeno dopustno razmerje stranic). V delu načrtovanega objekta, kjer se načrtujejo pomožni prostori, se dopusti izvedba mansarde brez frčad. Dopustna je izvedba klasičnega fasadnega ometa na toplotni izolaciji, trikotne čelne zatrepe se izvede v lesu (širše vertikalno položene deske) okenske odprtine so pravokotnih oblik, vratne odprtine (tudi dvižna vrata) so enostavno oblikovana, lahko v kovinski izvedbi ter barvno usklajena s fasado objekta. Na parceli oziroma ob objektu se dopusti izvedba nadstreška, in sicer do dopustne meje faktorja pozidanosti. Nadstrešek je lahko sodobno oblikovan, z ravno streho ali blago enokapnico. Parkirišča se sadi z avtohtonimi drevesi in grmovnicami. Med objektom na zemljišču 1500/8 ter parc. št. 1500/2, obe k.o. Stari trg se zasadi živa meja, višine najmanj 1.70 m.«
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1292
Št. 351-112/2019
Črnomelj, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek