Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2872. Odlok o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje, stran 7771.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 14. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (UVZ 31/2018, 17/2019 in Uradni list RS, št. 81/18, 38/19) so Občinski svet Občine Trbovlje na podlagi 19. člena Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16 in 12/18) na 6. redni seji dne 11. 9. 2019, Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) na 7. redni seji dne 7. 10. 2019 in Občinski svet Občine Hrastnik na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/17) na 7. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupnega upravljanja javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje 
1. člen
(ime in sedež skupnega organa) 
(1) Ime skupnega organa je Svet ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje (v nadaljevanju Svet ustanoviteljic lekarne).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic lekarne je v Trbovljah, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
(3) Strokovne naloge za Svet ustanoviteljic lekarne opravlja Občinska uprava Občine Trbovlje.
2. člen 
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Svet ustanoviteljic lekarne se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega lekarniškega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje.
(2) Svet ustanoviteljic lekarne sestavljajo župani občin ustanoviteljic.
3. člen 
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic) 
Pristojnosti Sveta ustanoviteljic lekarne:
– predlagajo razporeditev presežka prihodkov nad odhodki, oziroma način ter višino kritja primanjkljaja sredstev zavoda,
– predlagajo statusne spremembe,
– na podlagi javnega poziva imenujejo predstavnika pacientov,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
4. člen 
(način izvrševanja nalog) 
Svet ustanoviteljic lekarne izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovili.
5. člen 
(način dela Sveta ustanoviteljic lekarne) 
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Mandat predsednika sveta ustanoviteljic lekarne traja eno leto.
(3) Konstitutivno sejo sveta ustanoviteljic lekarne skliče župan občine v kateri je sedež javnega zavoda.
(4) Svet ustanoviteljic lekarne se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik sveta ustanoviteljic lekarne. Seje so lahko tudi dopisne.
(5) Vabila, gradiva in zapisnike za seje sveta ustanoviteljic lekarne pripravi občinska uprava občine predsedujočega župana.
(6) Svet ustanoviteljic lekarne veljavno odloča, če so na seji prisotni vsi trije župani.
6. člen 
(način sprejemanja odločitev) 
(1) Pri glasovanju ima vsak župan en glas.
(2) Svet ustanoviteljic lekarne sprejema odločitve s soglasjem vseh županov.
7. člen 
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic lekarne) 
Vsaka občina krije stroške v zvezi z delovanjem organa.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
8. člen
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok v enakem besedilu sprejmejo vse ustanoviteljice. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem vestniku Zasavja, veljati začne naslednji dan po zadnji objavi.
Št. 007-3/2019
Hrastnik, dne 24. septembra 2019
Župan 
Občine Hrastnik 
Marko Funkl
 
Št. 014-35/2018-22
Trbovlje, dne 11. septembra 2019
 
Županja 
Občine Trbovlje 
Jasna Gabrič
 
Št. 007-5/2019
Zagorje ob Savi, dne 7. oktobra 2019
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan