Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019, stran 7769.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 8. redni seji dne 21. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 se spremeni 2. člen tako, da se po novem glasi:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračun leta 2019 v EUR
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
3.128.396
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.388.715
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.118.596
700 Davki na dohodek in dobiček
1.941.134
703 Davki na premoženje
104.254
704 Domači davki na blago in storitve
73.208
706 Drugi davki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
270.119
710 Udeležba na dobički in dohodki od premoženja 
114.318
711 Takse in pristojbine
3.480
712 Denarne kazni
2.273
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
150.048
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
276.355
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
63.230
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišče in neopred. dolg. sredstev
213.125
73 
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
463.326
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinanč. Institucij
388.715
741 Prejeta sredstva iz držav. proračuna iz sred. proračuna EU
74.611
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.824.478
40 
TEKOČI ODHODKI 
846.052
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
208.421
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
34.324
402 Izdatki za blago in storitve
564.922
403 Plačila domačih obresti
10.000
409 Rezerve
28.385
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.184.350
410 Subvencije
37.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
632.284
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanov.
153.595
413 Drugi tekoči domači transferi
361.471
414 Tekoči transferi v tujino
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.692.433
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.692.433
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
101.643
431 Investicijski transferi fizičnim in prav. osebam, ki niso pr. up.
24.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
76.743
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–696.082
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE(500)
99.957
50 
ZADOLŽEVANJE
99.957
500 Domače zadolževanje
99.957
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550)
57.780
55 
ODPLAČILO DOLGA
57.780
550 Odplačila domačega dolga
57.780
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–653.905
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
42.177
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
696.082
XII. 
STANJE SRED. NA RAČUNU OB KONCU PRET. LETA
653.905
2. člen 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – http:/www.sveti-jurij.si/.
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 se spremeni 13. člen tako, da se po novem glasi:
V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 je predvideno zadolževanje 23. člena ZFO-1, v višini 99.957 EUR, katero se bo namenilo za projekt Ureditev JP 888601 Teksas–pošta z JR in javnim parkiriščem.
4.  člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2019
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 21. oktobra 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana