Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2878. Odlok o Svetu za nacionalno varnost, stran 7780.

  
Na podlagi 20. člena in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o Svetu za nacionalno varnost 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odlok ureja sestavo in delovanje Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SNAV) ter sestavo in delovanje sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: SSNAV) in operativne skupine sekretariata Sveta za nacionalno varnost (v nadaljnjem besedilu: operativna skupina SSNAV), ki podpirata delovanje SNAV.
2. člen 
(sestava SNAV) 
SNAV sestavljajo:
1. predsednik vlade, ki je predsednik SNAV,
2. minister, pristojen za obrambo,
3. minister, pristojen za notranje zadeve,
4. minister, pristojen za zunanje zadeve,
5. minister, pristojen za finance,
6. minister, pristojen za pravosodje,
7. minister, pristojen za infrastrukturo, in
8. direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
3. člen 
(naloge SNAV) 
SNAV opravlja naslednje naloge:
1. svetuje Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) pri sprejemanju njenih ukrepov in aktov, ki se nanašajo na nacionalno varnost države,
2. usklajuje mnenja in ukrepe ministrstev in drugih državnih organov ter drugih organizacij pri izvajanju dejavnosti nacionalne varnosti,
3. pred obravnavo na vladi usklajuje mnenja ministrstev in drugih državnih organov glede aktov Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor), ki se nanašajo na nacionalno varnost,
4. ugotavlja in ocenjuje varnostna tveganja, ogrožanja države ter ukrepe in usmeritve za zagotavljanje nacionalne varnosti,
5. daje mnenje vladi o zagotavljanju zmogljivosti na področju nacionalne varnosti in
6. opravlja naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
4. člen 
(delovanje SNAV) 
(1) Predsednik SNAV povabi na sejo SNAV, kadar ta obravnava vprašanja nacionalne varnosti, ki zahtevajo usklajeno delo, predsednika Republike Slovenije, predsednika državnega zbora, predstavnika največje opozicijske stranke v državnem zboru, predstojnike drugih državnih organov ter predstavnike drugih organizacij.
(2) Predsednik SNAV lahko povabi k sodelovanju pri delu SNAV druge ministre, predstavnike drugih državnih organov in strokovnjake s področja nacionalne varnosti.
(3) Način dela SNAV se določi s poslovnikom.
5. člen 
(sestava SSNAV) 
(1) Vlada v SSNAV imenuje:
1. državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade, pristojnega za nacionalno varnost, ki je vodja SSNAV,
2. direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, ki je namestnik vodje SSNAV,
3. generalnega sekretarja vlade,
4. državnega sekretarja v ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve,
5. državnega sekretarja v ministrstvu, pristojnem za obrambo,
6. državnega sekretarja v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve,
7. državnega sekretarja v ministrstvu, pristojnem za finance,
8. državnega sekretarja v ministrstvu, pristojnem za pravosodje,
9. državnega sekretarja v ministrstvu, pristojnem za infrastrukturo,
10. direktorja Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost,
11. direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov,
12. generalnega direktorja Policije,
13. načelnika Generalštaba Slovenske vojske,
14. generalnega direktorja obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo,
15. poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije in
16. direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo.
(2) Na seje SSNAV se stalno vabita nacionalni koordinator za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma ter nacionalni koordinator za preprečevanje radikalizacije, ki ju imenuje vlada.
(3) Če je vodja SSNAV odsoten ali zadržan, ga nadomešča namestnik vodje SSNAV. Če je sočasno odsoten ali zadržan tudi namestnik vodje SSNAV, vodjo SSNAV nadomešča oseba, ki jo ta za to pooblasti. Če je odsoten ali zadržan državni sekretar ministrstva, ga nadomešča drugi državni sekretar ministrstva. Ostale člane nadomeščajo njihovi namestniki. Če namestnikov člani nimajo, jih nadomeščajo osebe, ki jih za to pooblastijo. Oseba, ki nadomešča člana SSNAV, lahko na seji SSNAV sodeluje in razpravlja, nima pa pravice glasovati.
(4) V primeru kompleksne krize vodja SSNAV izmed članov SSNAV imenuje še enega namestnika vodje SSNAV.
6. člen 
(naloge SSNAV) 
Sekretariat SNAV opravlja naslednje naloge:
1. operativno usklajuje aktivnosti za delovanje SNAV,
2. usklajuje vsebine s področja nacionalne varnosti pred obravnavo na SNAV,
3. skrbi za usklajeno izvedbo stališč SNAV in
4. opravlja druge naloge, ki mu jih naloži SNAV, in ostale naloge, določene s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
7. člen 
(delovanje SSNAV) 
(1) SSNAV se praviloma sestaja najmanj enkrat v treh mesecih oziroma po potrebi.
(2) Če je to potrebno, lahko vodja SSNAV k sodelovanju pri delu SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in vladnih služb ter druge strokovnjake.
(3) Način dela SSNAV se določi s poslovnikom.
8. člen 
(delovne skupine SSNAV) 
SSNAV lahko ustanovi delovne skupine za posamezna področja. Člani delovnih skupin so člani SSNAV, k delu pa se lahko po potrebi povabi tudi druge predstavnike ministrstev ali vladnih služb ter druge strokovnjake.
9. člen 
(vodja SSNAV) 
(1) Vodja SSNAV je sekretar SNAV ter usklajuje in vodi delo SSNAV in operativne skupine SSNAV.
(2) Predsednik SNAV lahko določi, da vodja SSNAV spremlja izvrševanje odločitev vlade glede uresničevanja nacionalnih interesov in ciljev na področju nacionalne varnosti, pri čemer lahko vpogleda v dokumentacijo in druge zapise ministrstev ali vladnih služb ter pridobi druge informacije odgovornih oseb, skladno s svojimi pristojnostmi in zakonodajo s področja tajnih podatkov.
10. člen 
(nacionalna koordinatorja) 
(1) Nacionalna koordinatorja iz drugega odstavka 5. člena tega odloka sta zadolžena za prenos mednarodnih izkušenj, s poudarkom na izkušnjah Evropske unije, s področja preprečevanja terorizma in preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, organom, ki so pristojni za navedeni področji.
(2) Pristojni organi, ki delujejo na področju preprečevanja terorizma in preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni ekstremizem, v okviru svojih pristojnosti in pooblastil, z namenom stalne izmenjave informacij, mnenj in stališč ter usklajevanja aktivnosti in s ciljem učinkovitega in usmerjenega boja proti terorizmu in nasilnemu ekstremizmu, redno obveščajo nacionalna koordinatorja in SSNAV o zaznanih novih pojavnih oblikah in nacionalnih izkušnjah z navedenih področij.
11. člen
(sestava operativne skupine SSNAV) 
Vlada v operativno skupino SSNAV imenuje predstavnike in njihove namestnike:
1. obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega za obrambo,
2. Policije,
3. ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, s področja skupne zunanje in varnostne politike,
4. Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in
5. Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost.
12. člen 
(naloge operativne skupine SSNAV) 
Operativna skupina SSNAV opravlja naslednje naloge:
1. zagotavlja analitično in strokovno podporo SSNAV, tako da spremlja pojave, dogodke in procese v državi in mednarodnem varnostnem okolju, ki bi lahko povzročali večja varnostna tveganja in ogrožali temeljne družbene vrednote Republiki Sloveniji, pri čemer upošteva tudi ocene ogroženosti iz mednarodnega okolja,
2. pripravlja celovito analizo stanja nacionalne varnosti po posameznih področjih ter po posameznih področjih pripravlja obdobne ocene stanja nacionalne varnosti najmanj enkrat na tri mesece,
3. usklajuje pripravo načrtov odzivanja na kompleksne krize in
4. opravlja druge naloge skladno s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.
13. člen 
(delovanje operativne skupine SSNAV) 
(1) Operativna skupina SSNAV se sestaja pri vodji SSNAV praviloma najmanj enkrat na teden.
(2) Vodja SSNAV lahko k sodelovanju pri delu operativne skupne SSNAV povabi tudi predstavnike drugih ministrstev in vladnih služb ter druge strokovnjake.
(3) Ministrstva in vladne službe zagotavljajo pogoje za delovanje svojih predstavnikov v operativni skupini SSNAV.
14. člen 
(administrativno-tehnična podpora) 
Administrativno-tehnično podporo za delovanje SNAV, SSNAV in operativne skupine SSNAV zagotavlja Nacionalni center za krizno upravljanje.
15. člen 
(nasprotje interesov) 
(1) Strokovnjak iz drugega odstavka 4. člena, drugega odstavka 7. člena, 8. člena in drugega odstavka 13. člena tega odloka mora biti pozoren na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se temu izogne. Sodelovanja v telesih iz tega odloka ne sme uporabiti zato, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes.
(2) Strokovnjak, ki ob začetku sodelovanja ali med sodelovanjem v telesu iz tega odloka ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora o tem takoj obvestiti osebo, ki vodi to telo, in takoj prenehati s sodelovanjem v njem. Za nasprotje interesov po tem odloku šteje nasprotje interesov, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
(rok za imenovanje in sprejem aktov) 
(1) Vlada imenuje člane SSNAV iz prvega odstavka 5. člena tega odloka ter člane in njihove namestnike v operativni skupini SSNAV iz 11. člena tega odloka v enem mesecu od uveljavitve tega odloka.
(2) Do imenovanja članov SSNAV ter članov in namestnikov operativne skupine SSNAV v skladu s tem odlokom nadaljujejo z delom člani SSNAV ter člani in namestniki operativne skupine SSNAV, ki so delo v SSNAV oziroma operativni skupini SSNAV opravljali na dan uveljavitve tega odloka.
(3) Vlada imenuje nacionalna koordinatorja iz drugega odstavka 5. člena tega odloka v šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
(4) SNAV in SSNAV sprejmeta poslovnik v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti in nadaljnja uporaba) 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o Svetu za nacionalno varnost (Uradni list RS, št. 17/18).
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Poslovnik o delu Svet za nacionalno varnost z dne 27. 10. 2014 in Poslovnik o delu sekretariata Sveta za nacionalno varnost z dne 16. 5. 2018.
(3) Poslovnika iz prejšnjega odstavka se uporabljata do sprejema poslovnikov na podlagi tega odloka, kolikor nista v nasprotju s tem odlokom.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2019
Ljubljana, dne 24. oktobra 2019
EVA 2019-1411-0001
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik