Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2866. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2019, stran 7766.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 6. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ribnica za leto 2019 
1. člen 
Tabela v 2. členu Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2019 se spremeni tako, da se po novem glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.765.004,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.482.287,49
70
DAVČNI PRIHODKI
6.601.067,64
700 Davki na dohodek in dobiček
5.650.580,00
703 Davki na premoženje
751.047,76
704 Domači davki na blago in storitve
199.439,88
71
NEDAVČNI PRIHODKI
881.219,85
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
521.484,63
711 Takse in pristojbine
10.587,00
712 Globe in druge denarne kazni
40.306,22
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
57.526,00
714 Drugi nedavčni prihodki
251.316,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
195.556,20
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
112.553,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
83.003,20
73
PREJETE DONACIJE
20.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
20.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.067.160,31
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.179.308,30
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.887.852,01
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
12.909.440,81
40
TEKOČI ODHODKI
2.974.960,52
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
812.096,99
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
125.299,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.959.788,53
403 Plačila domačih obresti
12.776,00
409 Rezerve
65.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
3.588.946,15
410 Subvencije
10.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.296.488,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
135.505,15
413 Drugi tekoči domači transferi
1.146.953,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.852.499,14
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.852.499,14
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
493.035,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
170.733,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
322.302,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–2.144.436,81
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK 
(I.-7102)-(II.-403-404)
2.131.660,81
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (70+71)-(40+41)
918.380,82
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.100.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.100.000,00
500 Domače zadolževanje
1.100.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
231.319,20
55
ODPLAČILA DOLGA
231.319,20
550 Odplačila domačega dolga
231.319,20
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.275.756,01
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
868.680,80
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.144.436,81
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2018
1.275.756,01
2. člen 
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, in posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen 
Spremeni se 5. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2019, in sicer tako, da se po novem glasi:
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk. Namenski prihodki so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnih financah, tudi:
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in se nameni za načrtovano porabo v okviru podprograma 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo ali v okviru podprograma 16069001 – Urejanje občinskih zemljišč v bilanci odhodkov posebnega dela proračuna;
– vsi transferni prihodki, ki se namenijo projektom in programom, za katere so namenjeni;
– komunalni prispevki, ki se namenijo izgradnji regionalnega vodovoda Sodražica–Ribnica–Kočevje ali izgradnji ceste Gornje Lepovče;
– prihodki iz naslova prodaje občinskega nepremičnega premoženja, ki se namenijo za investicije v občinske ceste, javno razsvetljavo, ali kanalizacijske sisteme;
– pristojbine za gozdne ceste, ki se namenijo vzdrževanju gozdnih cest;
– sredstva požarne takse, ki se porabijo za nakup oziroma vzdrževanje gasilskih vozil oziroma gasilske zaščitne in reševalne opreme;
– sredstva koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se porabijo za izvajanje čistilnih akcij in saniranje divjih odlagališč;
– sredstva turistične takse, ki se porabijo v okviru podprograma 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.
4. člen 
Spremeni se 12. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2019, in sicer tako, da se po novem glasi:
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občine. Znesek splošne proračunske rezervacije znaša 25.000 €.
5. člen 
Spremeni se 25. člen Odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2019, in sicer tako, da se po novem glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 1,100.000 eurov.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2019.
Št. 410-0048/2019
Ribnica, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc