Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2836. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina, stran 7718.

  
Na podlagi 110., 117. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi drugega odstavka 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je župan Občine Ajdovščina dne 9. 9. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se določa začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Vrtec Police Ajdovščina (v nadaljevanju: OPPN Vrtec).
Opredeli se ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Vrtec, način pridobitve strokovnih rešitev in seznam potrebnih strokovnih podlag, postopek in roki za njegovo pripravo in za pripravo njegovih posameznih faz ter navedejo nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter obveznosti v zvezi z njegovim financiranjem.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo OPPN Vrtec) 
Pravni podlagi za pripravo OPPN Vrtec sta Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2).
117. člen ZUreP-2 določa, da občina z OPPN lahko na delu ali na celotnem območju urejanja prostora spremeni namensko rabo prostora in prostorske izvedbene pogoje, v kolikor so izpolnjeni spodaj določeni pogoji:
a. Skladnost z občinskimi razvojni program:
Gradnja otroškega vrtca v mestu Ajdovščina je skladna s Strategijo razvoja občine Ajdovščina do leta 2030, sprejeto v letu 2017, kjer sta v prioriteti »3 Družbeno odgovorna« določena cilja »zagotovljena ustrezna infrastruktura na področju vzgoje in izobraževanja in »kakovostni programi in storitve na področju vzgoje in izobraževanja«. Predvidena ukrepa za realizacijo zastavljenih ciljev sta »večanje fleksibilnosti in dostopnosti programov predšolske vzgoje« in »izboljšanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje dejavnosti«. Poleg ciljev, zapisanih v Strategiji razvoja občine Ajdovščina do leta 2030, je občina posebej za področje predšolske vzgoje sprejela strateški dokument Načrt razvoja predšolske vzgoje za obdobje 2017–2023 (sprejet v juniju 2017 in noveliran v juniju 2019), v katerem si je zadala naslednje cilje:
– vsako leto zagotoviti dovolj prostorskih kapacitet za vključitev v vrtec vseh otrok iz občine Ajdovščina, katerih starši ali skrbniki bodo to želeli (brez odklonjenih otrok);
– povečati delež vključenosti predšolskih otrok drugega starostnega obdobja v vrtec, in sicer na 85 % vključenih otrok te starosti do leta 2023;
– uskladitev igralne površine skladno z normativi do leta 2023.
Med ukrepi za realizacijo navedenih ciljev je v Načrtu predvidena gradnja novega 15–20 oddelčnega vrtca v mestu Ajdovščina do leta 2022.
b. Skladnost s cilji prostorskega razvoja občine
Med cilji prostorskega razvoja občine je, po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04), navedena usklajena namenska raba prostora in smotrna porazdelitev dejavnosti za učinkovit in stabilen razvoj občine ter pomoč mladim družinam, zlasti na področju varstva otrok.
c. Skladnost s pravnimi režimi
Predvidena lokacija vrtca Ajdovščina je stavbno zemljišče, namenjeno športu in rekreaciji, ter ni v območju kulturne dediščine, območju ohranjanja narave in območju varstva voda. Ob robu območja potekata kategorizirani občinski cesti in javna kanalizacija, na severovzhodnem delu območja pa potekata javni vodovod in projektiran srednje-napetostni električni vod.
d. Manj intenzivna namenska raba prostora
Območje površin za vzgojo je po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) v III. stopnji varstva pred hrupom, kar je enako kot površine za šport in rekreacijo, vendar so po Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) določeni dodatni, za rabo prostora manj intenzivni pogoji. Zemljišče vrtca mora biti na taki lokaciji, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja. Lokacija vrtca naj se zbližuje in, če je le mogoče, dopolnjuje s podobnimi zavodi, šolami ali z rekreacijskimi površinami in parki. Predvidena lokacija otroškega vrtca Ajdovščina se na vzhodni strani stikuje z rekreacijskimi površinami, na zahodni strani pa z zelenimi površinami mesta Ajdovščina.
Sprememba namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v površine za vzgojo in izobraževanje izpolnjujejo pogoje iz petega odstavka 177. člena ZUreP-2.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Obravnavano območje obsega parcele št. 239, 240, 241, 242, 243/3, 1726 in 1727, vse k.o. 2392 Ajdovščina, in brez prometnic meri cca 1,31 ha. Na severu je omejeno z zelenimi površinami mesta in individualno stanovanjsko pozidavo Gradišče, na vzhodu z občinsko cesto in športno rekreacijskimi površinami (bazen in kamp), na jugu z občinsko cesto in vodotokom Lokavšček ter na zahodu z zelenimi površinami mesta.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN Vrtec, se pridobi z javnim natečajem in izborom najustreznejše natečajne rešitve.
OPPN Vrtec se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z veljavno zakonodajo in podzakonskimi predpisi.
5. člen 
(postopek in roki za pripravo posameznih faz) 
Priprava OPPN Vrtec vsebuje naslednje faze in roke:
1. 
sklep o začetku postopka
2. 
pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
30 dni
3. 
priprava osnutka 
30 dni po objavi tega sklepa
4. 
smernice nosilcev urejanja prostora
30 dni po pripravi osnutka 
5. 
priprava dopolnjenega osnutka 
30 dni po prejemu smernic
6. 
okoljsko poročilo (v kolikor je potrebno)*
30 dni po pridobitvi odločbe MOP
7. 
javna razgrnitev (7 dni po javnem naznanilu) in javna obravnava
30 dni
8. 
proučitev pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave
7 dni po zaključku javne razgrnitve
9. 
potrditev stališč in seznanitev javnosti
10 dni po pripravi stališč do pripomb
10. 
priprava predloga 
15 dni po potrditvi stališč do pripomb
11. 
mnenja nosilcev urejanja prostora
30 dni po pripravi predloga 
12. 
izdelava usklajenega dopolnjenega predloga 
7 dni po prejemu mnenj
13. 
potrdilo MOP o sprejemljivosti CPVO (v kolikor je potrebno)*
15 dni po prejemu predloga OPPN in okoljskega poročila
14. 
sprejem in objava odloka o OPPN
30 dni
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN Vrtec podati smernice in k predlogu OPPN Vrtec mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica;
3. Zavod RS za varstvo narave, območna enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica;
4. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, enota Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica;
5. Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23 b, Ajdovščina (vodovod, kanalizacija, komunalni odpadki);
6. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina (občinske ceste);
7. Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica;
8. Telekom Slovenije d.d., PE Nova Gorica, Cesta 25. junija 1 p, 5000 Nova Gorica;
9. Adriaplin d.o.o., Dunajska c. 7, 1000 Ljubljana;
10. drugi nosilci urejanja prostora, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN Vrtec.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani z objavo izhodišč in predloga sklepa o pripravi OPPN Vrtec na spletni strani občine in z razstavo natečajnih rešitev.
V postopku priprave OPPN Vrtec se javnost z načrtovanimi rešitvami seznani v fazi dopolnjenega osnutka OPPN Vrtec, ko se, skladno z določili 112. člena ZUreP-2, izvedeta javna razgrnitev in javna obravnava. V času javne razgrnitve, ki trajala najmanj 30 dni, javnost lahko poda pripombe in predloge na načrtovano rešitev.
Predlog odloka o OPPN Vrtec bo obravnavan na sejah občinskega sveta Občine Ajdovščina.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN Vrtec) 
Pripravo javnega natečaja, strokovnih podlag in OPPN Vrtec financira Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-2/2019
Ajdovščina, dne 16. oktobra 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin