Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

Ob-3248/19, Stran 2214
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami) ter 29. in 30. člena Statuta Varstveno delovnega centra Črnomelj, je Svet zavoda dne 15. 10. 2019 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja 
Varstveno delovnega centra Črnomelj m/ž
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, statutom in pravili zavoda, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– zahteve 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB2 Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami),
– predložiti program razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– predložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
2. Za razpisano prosto delovno mesto so zaželena dodatna znanja s področja vodenja, skupinskega dela, komunikacije, opravljen izpit iz splošnega upravnega postopka, poznavanje oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju, končan program za vodenje socialno varstvenega zavoda.
3. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
4. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah morajo kandidati poslati priporočeno po pošti na naslov Varstveno delovni center Črnomelj, Majer 7, 8340 Črnomelj ali oddati v tajništvu zavoda najpozneje do 8. 11. 2019 do 12. ure, in sicer v zapečateni kuverti z oznako »za razpis direktorja«.
5. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Črnomelj