Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica, stran 7769.

  
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06, 47/12, 22/16, 39/16) in 8. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 6. redni seji dne 10. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica 
1. člen 
V Odloku o javnem glasilu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 103/07) se zadnji odstavek 7. člena dopolni tako, da se za besedo »predsednika« doda besedilo »in njegovega namestnika«.
2. člen 
Prvi stavek drugega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Programski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik programskega sveta oziroma njegov namestnik ali na pobudo večine članov programskega sveta.«
3. člen 
V 9. členu se črta zadnji odstavek.
4. člen 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornega urednika imenuje Občinski svet Občine Ribnica na predlog programskega sveta, ki pripravi predlog imenovanja na podlagi javnega razpisa v občinskem glasilu.
Glasilo ureja tričlanski uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in dva člana. Dva člana uredniškega odbora imenuje in razrešuje programski svet. Enega člana predlaga odgovorni urednik, drugega pa župan iz vrst zaposlenih v občinski upravi. Odgovorni urednik izmed članov uredniškega odbora imenuje svojega namestnika, ki ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti oziroma začasne nezmožnosti opravljanja funkcije; v primeru odstopa ali predčasne razrešitve pa ga nadomešča do imenovanja novega odgovornega urednika.«
5. člen 
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Organizacijsko tehnična in administrativna opravila za glasilo opravlja član uredniškega odbora, ki je imenovan iz vrst zaposlenih v občinski upravi.«
6. člen
V drugem odstavku 13. člena, se črta zadnji stavek.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2007
Ribnica, dne 10. oktobra 2019
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc