Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

Št. 786/2019 Ob-3250/19, Stran 2214
Na podlagi 50. člena Poslovnika o delu sveta Vrtca Miškolin ter na podlagi sklepa 11. redne seje sveta Vrtca Miškolin z dne 17. 10. 2019, Svet zavoda Vrtca Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, 1260 Ljubljana Polje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja – m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje vrtca.
Predviden začetek dela bo dne 1. 3. 2020.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet Vrtca Miškolin, Novo Polje, cesta VI/1, 1260 Ljubljana Polje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja vrtca za mandatno obdobje, opis delovnih izkušenj, kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Miškolin