Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2864. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje, stran 7766.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK; Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 7. redni seji dne 16. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje 
1. člen 
(1) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo nepremičnine, ki so v lasti Občine Razkrižje in so namenjene kulturi, in sicer v:
– katastrski občini 277 Šafarsko parcele 520/1 (ID 277-520/1-0) in 520/2 (ID 277-520/2-0) ter stavba 75, vse do celote (1/1), v naravi zemljišča in stavba Doma kulture Razkrižje na naslovu Šafarsko 42C, Razkrižje.
(2) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določa tudi oprema v nepremičninah, navedenih v prejšnjem odstavku, ki je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.
2. člen 
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati:
– Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Ljutomer, št. 611-6/96, z dne 20. 11. 1996,
– Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Razkrižje, št. 032-0010/2009/20, z dne 20. 10. 2009.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2019-4
Šafarsko, dne 22. oktobra 2019
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič