Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2840. Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2019, stran 7730.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 6. redni seji dne 17. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A) 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans proračuna leta 2019
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
4.540.218
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
3.542.941
70 
DAVČNI PRIHODKI 
2.841.677
700 Davki na dohodek in dobiček 
2.532.990
703 Davki na premoženje 
275.887
704 Domači davki na blago in storitve 
32.800
706 Drugi davki 
0
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
701.264
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
539.052
711 Takse in pristojbine 
4.000
712 Globe in denarne kazni 
33.450
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
121.762
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
506.463
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
114.000
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
392.463
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
490.814
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
145.601
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije 
345.213
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
4.877.910
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.152.029
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
222.585
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
43.054
402 Izdatki za blago in storitve 
857.092
403 Plačila domačih obresti 
18.140
409 Rezerve 
11.158
41 
TEKOČI TRANSFERI
1.986.702 
410 Subvencije 
140.280
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.284.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
142.839
413 Drugi tekoči domači transferi 
419.333
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.602.230
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.602.230
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
136.949
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
48.614
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
88.335
III. 
PRORAČUNSAKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–337.692
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440 Dana posojila 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0
50 
ZADOLŽEVANJE 
0
500 Domače zadolževanje 
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
122.425
55 
ODPLAČILA DOLGA 
122.425
550 Odplačila domačega dolga 
122.425
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–460.117
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–122.425
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
–337.692
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
478.765
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe. Glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica: http://www.borovnica.si/«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0017/2019-1
Borovnica, dne 17. oktobra 2019
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela