Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2019 z dne 25. 10. 2019

Kazalo

2845. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice, stran 7732.

  
Na podlagi 33.a in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 37. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Brežice 
1. člen 
Za podžupanjo Občine Brežice imenujem Milo Levec, roj. 28. 11. 1977, stanujočo Krška vas 42, Krška vas.
2. člen 
Podžupanja bo svojo funkcijo opravljala poklicno, v skrajšanem delovnem času, 20 ur tedensko.
3. člen 
Podžupanja bo pomagala županu pri njegovem delu ter opravljala posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti, zlasti pa za področje družbenih dejavnosti in dela z nevladnimi organizacijami, upoštevajoč morebitne omejitve odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, št. dokumenta: 10333-13184/2018-2 z dne 11. 12. 2018.
4. člen 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana, podžupanja opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljenega župana.
5. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od podpisa sklepa dalje.
Št. 108-3/2019
Brežice, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan