Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2890. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2019, stran 7826.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 8. redni seji dne 23. 10. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19 z dne 22. 3. 2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/ Podskupina Kontov
BESEDILO
Proračun leta 2019
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.686.254
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.471.220
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.733.415
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.298.245
703 Davki na premoženje
329.710
704 Domači davki na blago in storitve
105.460
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
737.805
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
452.832
711 Takse in pristojbine
6.110
712 Denarne kazni
10.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
10.000
714 Drugi nedavčni prihodki 
258.863
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
102.851
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
90.000
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
12.851
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
112.183
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
100.433
741 Prejeta sredstva iz državne. proračuna iz sredstev proračuna EU
11.750
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.016.371,50
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.605.001
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
403.160
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
68.495
402 Izdatki za blago in storitve 
1.078.216
403 Plačila domačih obresti 
19.830
409 Rezerve 
35.300
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.772.140
410 Subvencije
115.500
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
1.178.630
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam
171.450
413 Drugi tekoči domači transferi 
306.560
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.522.630,50
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.522.630,50
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
116.600
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
64.900
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
51.700
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.
–330.117,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75  IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44  V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
in drugih osebah j.p.
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50  VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
349.921
500 Domače zadolževanje 
349.921
55 VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
209.175
550 Odplačila domačega dolga 
209.175
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.) 
–189.371,50
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
140.746
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
330.117,50
XII.
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
193.730,57
9009 Splošni sklad za drugo 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 25.300,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan«.
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 349.921,00 eurov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-6/2018-23
Braslovče, dne 23. oktobra 2019
Župan 
Občine Braslovče 
Tomaž Žohar