Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2019 z dne 30. 10. 2019

Kazalo

2898. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč, stran 7832.

  
Na podlagi 12. člena Zakona cestah ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 194. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 15. 10. 2019 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev nepremičnine parc. št. 1/8, k.o. 1820 – Gorenja vas v izmeri 6287 m2 in parc. št. 1/20, k.o. 1820 – Gorenja vas v izmeri 7765 m2,ki sta v lasti pravne osebe ter na katerih Občina Ivančna Gorica načrtuje gradnjo nadvoza in z njim povezanih nujno potrebnih prostorskih ureditev.
2. člen 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Ivančna Gorica potrebuje nepremičnini iz prvega člena za izgradnjo gospodarske javne infrastrukture – nadvoza na zahodni strani naselja Ivančna Gorica.
3. člen 
Na nepremičninah parc. št. 235/3, k.o. 1816 – Hudo, parc. št. 1/31 in 1/21 obe k.o. 1820 – Gorenja vas je v skladu z 42. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – UPB) predvidena gradnja nadvoza čez regionalno železniško progo št. 80 Ljubljana–Novo mesto–Metlika v km 117 + 193 skupaj z izgradnjo mostu čez Stiški potok tako, da dobi naselje Ivančna Gorica novo obvozno cesto.
Za gradnjo nadvoza je potrebna prestavitev javne poti, ureditev priključka javne poti, ureditev nasipa za potrebe nadvoza in prestavljene javne poti, ureditev izpustov v Stiški potok, ureditev odvodnjavanja padavinske kanalizacije, izvedba drenaže, travnatega jarka, izravnave terena, odstranitev viškov materiala ipd., za kar se potrebuje nepremičnina parc. št. 1/8, k.o. 1820 – Gorenja vas v izmeri 6287 m2 in parc. št. 1/20, k.o. 1820 – Gorenja vas v izmeri 7765 m2, ki sta v lasti pravne osebe.
4. člen 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica pooblašča župana Dušana Strnada, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičninah navedenih v 1. členu tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0012/2019
Ivančna Gorica, dne 15. oktobra 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad