Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2695. Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-4)

Sklepi

2696. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
2697. Sklep o imenovanju generalne sekretarke Državnega zbora
2698. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
2699. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
2700. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2701. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldovi
2702. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Gruziji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2703. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Podplanina
2704. Uredba o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije
2705. Uredba o emisiji snovi in odstranjevanju odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
2706. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
2734. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv

Sklepi

2707. Sklep o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015

MINISTRSTVA

2708. Pravilnik o strokovnih nalogah ocenjevanja aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev ter pogojih glede izobrazbe ocenjevalcev
2709. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil
2710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah prosilcev za mednarodno zaščito
2711. Odredba o določitvi obrazca za pridobitev podatka, ali je fizična oseba, ki ni član politične stranke in je prispevala prispevek politični stranki, državljan Republike Slovenije
2712. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
2713. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2014
2735. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil

SODNI SVET

2714. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2715. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2716. Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
2717. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
2718. Poročilo o gibanju plač za junij 2014

OBČINE

Borovnica

2719. Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2013

Dobje

2720. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Dobje in o plačilu vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni

Dolenjske Toplice

2721. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje«

Gorenja vas-Poljane

2722. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2732. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane

Kanal ob Soči

2733. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Kanal ob Soči za volilno leto 2014

Kranj

2723. Odredba o cenah za odstranitev vozil

Ljubljana

2724. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 80 Grad Bokalce
2725. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Moravske Toplice

2726. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje v Tešanovcih

Naklo

2727. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo

Postojna

2728. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Postojna

Puconci

2729. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci za volilno leto 2014
2730. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Radeče

2731. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radeče

POPRAVKI

2736. Popravek Odloka o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Zagorje ob Savi
2737. Popravek Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo UPB-2)
2738. Popravek Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti