Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 10030-725/2014/2 Ob-3298/14 , Stran 1929
Št. 10030-725/2014/2 Ob-3298/14
Na podlagi 111. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 in 38/14 – ZIPRS1415-A), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 /ZIPRS1415/ (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14) Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) ter 10. člena Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 72/07, 38/14) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis
pripravniških mest v javnih šolah in vrtcih za leto 2014/2015
1. Predmet razpisa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje volonterska pripravniška mesta v javnih šolah in vrtcih, in sicer: 1.1. 200 volonterskih pripravniških mest v javnih osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja, učitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja, in 1.2. 47 volonterskih pripravniških mest v javnih vrtcih, ki so vpisani v razvid za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v programih za predšolske otroke, in sicer: 1.2.1. 42 volonterskih pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja, 1.2.2. 5 volonterskih pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca. 2. Pogoji za prijavo Za opravljanje volonterskega pripravništva lahko kandidirajo kandidati, ki na zadnji dan razpisnega roka izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v šoli ali vrtcu, imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja in jim bo ravnatelj določil ustreznega mentorja, ki ga bodo izkazali na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah. Mentorja določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal. Mentor mora imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj tri leta naziv mentor. Vloge kandidatov, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, bodo zavrnjene. 3. Merila za ocenjevanje in oblikovajne prednostnega vrstnega reda za 3.1. volonterska pripravniška mesta v javnih osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih, za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja, učitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 200 mest. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3.2. volonterska pripravniška mesta v vrtcih 3.2.1. Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izbiri kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 42 mest. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če bo kandidatov, ki bi se glede na enako število doseženih točk uvrstili na zadnje mesto za razporeditev volonterskih pripravniških mest pomočnika vzgojitelja, več, bo kot dodatni kriterij upoštevana povprečna ocena zadnjega letnika srednjega strokovnega oziroma splošnega izobraževanja. 3.2.2. Če bo za opravljanje volonterskega pripravništva za opravljanje vzgojno izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok oziroma svetovalnega delavca prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, bodo imeli prednost pri izberi kandidati, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo na prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 5 mest. Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjem merilu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Če bo na volonterska pripravništva (iz točke 1.1., 1.2.1 in 1.2.2 razpisa) v okviru izbora izmed vlog prispelih za opravljanje volonterskega pripravništva, razporejenih manj kandidatov, kot je razpisanih volonterskih pripravniških mest, se za opravljanje volonterskega pripravništva kandidati lahko prijavijo tudi po roku, navedenem v 7. točki razpisa. Ministrstvo bo kandidate na volonterska pripravniška mesta razporejalo do zapolnitve razpisanih mest oziroma do objave naslednjega razpisa. Prednost bodo imele vloge kandidatov, ki bodo prej prispele. 4. Mentor pripravnika Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor. Ministrstvo bo razporejalo pripravnike izključno v vrtec oziroma šolo, kjer imajo zaposlenega ustreznega mentorja. 5. Okvirna višina sredstev V strošek volonterskega pripravnika: – iz točke 1.1. razpisa je vključeno povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz na delo in z dela ter dodatek za delo s pripravnikom, – iz točke 1.2.1. in 1.2.2 razpisa je vključeno povračilo stroškov za prehrano med delom in za prevoz na delo in z dela. Ocenjena višina sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za financiranje opravljanja volonterskega pripravništva je 383.199,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leti 2014 (ocenjeno: 80.935 EUR) ter 2015 (ocenjeno: 302.264 EUR), in sicer: – na ukrepu 3311-11-0004 Izvajanje osnovnošolskih programov, proračunski postavki 667210 Dejavnost osnovnega šolstva in ukrepu 3311-11-0006 Izvajanje dejavnosti zavodov za usposabljanje, proračunski postavki 667410 Dejavnost zavodov za usposabljanje, ocenjeno 206.760 EUR, skrbnika proračunskih postavk sta Boris Zupančič in mag. Polona Šoln Vrbinc, – na ukrepu 3311-11-0009 Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov, proračunski postavki 667610 Dejavnost srednjega šolstva in ukrepu 3311-11-0008 Izvajanje dejavnosti dijaških domov, proračunski postavki 667310 Dejavnost dijaških domov, ocenjeno 137.840 EUR, skrbnica proračunske postavke je dr. Alojzija Slavica Černoša, – na ukrepu 3311-11-0001 Izvajanje predšolske vzgoje za ranljive skupine, proračunski postavki 873610 Plače pripravnikov v vrtcih in zaposlenih v bolnišničnih vrtcih, ocenjeno 38.599 EUR, skrbnica proračunske postavke je Vida Starič Holobar, konto 4133 – tekoči transferi v javne zavode. 6. Obvezna oblika in vsebina prijave za opravljanje volonterskega pripravništva Prijava se šteje za formalno popolno, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in dokazila: 6.1. Vloga za opravljanje volonterskega pripravništva v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim program, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah, dijaških domovih za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja, učitelja, svetovalnega delavca ali knjižničarja: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec); izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj. Kandidat, ki je že opravljal vzgojno-izobraževalno delo kot strokovni delavec in ima manj kot šest mesecev tovrstnih delovnih izkušenj, mora prijavi priložiti fotokopijo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe v skladu s katero je opravljal vzgojno-izobraževalno delo. 6.2. Vloga za opravljanje volonterskega pripravništva v vrtcih: – v celoti izpolnjeno Prijavnico na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah (prijavni obrazec); izjava pod točko II. Podatki o pripravniškem mestu na Prijavnici na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah mora biti opremljena s podatki o predvidenem mentorju, ravnateljevim podpisom in potrjena z žigom vzgojno-izobraževalnega zavoda, – fotokopijo dokazila o izobrazbi (diploma ali spričevalo), – fotokopijo obvestila o uspehu pri poklicni maturi, če kandidat kandidira za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, – fotokopija spričevala zadnjega letnika srednjega strokovnega oziroma splošnega izobraževanja, če kandidirajo za pripravniško mesto pomočnika vzgojitelja, – fotokopijo potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali fotokopijo priloge k diplomi, če kandidat kandidira za pripravniško mesto vzgojitelja predšolskih otrok ali svetovalnega delavca, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da ni v kazenskem postopku oziroma ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, – pisno izjavo kandidata, da išče prvo zaposlitev oziroma da ima manj kot 6 mesecev delovnih izkušenj. Kandidat, ki je že opravljal vzgojno-izobraževalno delo kot strokovni delavec in ima manj kot šest mesecev tovrstnih delovnih izkušenj, mora prijavi priložiti fotokopijo pogodbe o zaposlitvi oziroma druge pogodbe v skladu s katero je opravljal vzgojno-izobraževalno delo. 7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Pripravništvo v vrtcih in šolah za leto 2014/2015«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 10. 9. 2014. Prijava se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, t.j. 10. 9. 2014. Vlog v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 8. Odpiranje vlog Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija), ki jo je imenoval minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: minister). Ker se pričakuje večje število vlog, bo v prostorih ministrstva potekalo nejavno zaporedno odpiranje vlog v prisotnosti članov razpisne komisije, z zadnjim zaporednim odpiranjem v roku 8 dni od predvidenega zadnjega roka vložitve, t.j. do 18. 9. 2014. Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so bili predloženi vsi dokumenti, določeni v 6. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna komisija v roku 8 dni od odpiranja kandidate pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in način, ki je določen v 7. točki razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vlog. Zavrnjene bodo vloge: – tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 2. točke razpisa in – tistih kandidatov, ki v primeru, če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, ne bodo dosegli zadostnega števila točk, na podlagi meril določenih v 3. točki razpisa. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločil minister. 9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri in razporeditvi bodo kandidati obveščeni s sklepom ministrstva najkasneje v roku 60 dni od odpiranja vlog. Hkrati bodo obveščeni kandidati, ki ne bodo izbrani. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, lahko s tožbo pri Upravnem sodišču RS sproži upravni spor v tridesetih dneh od prejema sklepa. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti navedenemu sodišču. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. 10. Sklenitev pogodbe Z izbranimi kandidati bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, na podlagi sklepa o izbiri in razporeditvi, za čas trajanja pripravništva sklenili pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva. Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva se sklene najkasneje do 30. 9. 2014, z začetkom opravljanja volonterskega pripravništva 1. 10. 2014. Kandidatom, ki so že opravljali vzgojno-izobraževalno delo kot strokovni delavci in imajo manj kot šest mesecev tovrstnih delovnih izkušenj, se trajanje volonterskega pripravništva skrajša za že opravljeno vzgojno-izobraževalno delo. En izvod podpisane pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva vzgojno-izobraževalni zavod pošlje ministrstvu najkasneje do 15. 10. 2014. Če kandidat v roku, določenim z razpisom (30. 9. 2014), pripravništvo odpove ali ne sklene pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva, razpisna komisija predlaga ministru v izbor kandidata, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. Nadomestnim kandidatom se rok za podpis pogodb določi v sklepu o izbiri in razporeditvi. Pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva se lahko v primeru, da se pripravnik in vzgojno-izobraževalni zavod tako dogovorita, sklene tudi s krajšim delovnim časom od polnega. V tem primeru morata stranki pogodbo za opravljanje volonterskega pripravništva s krajšim delovnim časom od polnega skleniti za najmanj 20 ur tedensko. Pogodba o opravljanju volonterskega pripravništva preneha pred časom, določenim v pogodbi, z dnem, ko volonterski pripravnik uspešno opravi strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. V skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, se medsebojne pravice in obveznosti določijo v pogodbi o opravljanju volonterskega pripravništva. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, prijavni obrazec in obrazca pisnih izjav kandidata, je na voljo na spletnih straneh ministrstva, http://www.mizs.gov.si/ (rubrika Javne objave in razpisi/Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Katjo Kovačič (tel. 400-57-38) ali pišete na elektronski naslov: katja.kovacic@gov.si. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti