Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Ob-3280/14 , Stran 1956
Ob-3280/14
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS) – (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2014 oziroma Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil na seji dne 16. 12. 2013, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 2. Predmet javne dražbe: Javna dražba za prodajo stavbnih zemljišč v Puchovi poslovni coni v Ljutomeru: – parc. št. 964/3, v velikosti 9.020 m2, k.o. 259 Ljutomer, – parc. št. 978/2, v velikosti 12.099 m2, k.o. 259 Ljutomer, – parc. št. 1338/8, v velikosti 754 m2, k.o. 259 Ljutomer in – parc. št. 961/6, v velikosti 894 m2, k.o. 259 Ljutomer. Zemljišča se prodajajo kot celota, nakup posameznih zemljišč ni možen. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja na javni dražbi. Območje se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2011 in 1/2014). Nepremičnine se nahajajo v območju enote urejanja prostora IP – površine za industrijo. 4. Izklicna cena (brez davka) v EUR: – parc. št. 964/3, k.o. 259 Ljutomer, v višini 62.238,00 EUR, – parc. št. 978/2, k.o. 259 Ljutomer, v višini 83.483,10 EUR, – parc. št. 1338/8, k.o. 259 Ljutomer, v višini 5.202,60 EUR in – parc. št. 961/6, k.o. 259 Ljutomer, v višini 6.168,60 EUR. Skupaj: 157.092,30 EUR brez DDV. Nepremičnine se prodajajo kot celota in jih je možno dražiti le v kompletu. Najnižji znesek višanja: 300,00 EUR. Kupnina za zemljišče zajema vrednost stavbnega zemljišča, brez DDV. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe, davke, stroške overitev in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč, objave javne dražbe in priprave pogodbe. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v ponedeljek, 15. 9. 2014, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 7. Višina kavcije Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene vrednosti nepremičnin iz 4. točke te dražbe, na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693, pri Banki Slovenije. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 8. Informacije o javni dražbi: interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45. 9. Pogoji sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni dokument (fizične osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe), – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji. 10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko Občina Ljutomer podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Ljutomer zadrži njegovo varščino. 11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Ljutomer

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti