Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 478-371/2014-5 Ob-3294/14 , Stran 1956
Št. 478-371/2014-5 Ob-3294/14
Mestna občina Nova Gorica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in na podlagi Rebalansa letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorca za leto 2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. 2. Opis predmeta javne dražbe: zemljišče parc. št. 229/5 2306 – k.o. Rožna Dolina. Stavbno zemljišče, v naravi travnik, zemljišče je po osnovni namenski planski rabi namenjeno za centralne dejavnosti. 3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena prodajna pogodba. Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko organizator javne dražbe podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, organizator zadrži njegovo varščino. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za zemljišče, ki je predmet te dražbe je 93.100,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: celotna kupnina se plača v 30 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v stekleni dvorani in sicer v ponedeljek, 15. 9. 2014, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino je potrebno plačati na TRR Mestne občine Nova Gorica, št. 01284-0100014022, sklic na št. 28-75833-7221002-2008. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi se plačana varščina vrne v roku 30 dni brez obresti. Kolikor dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, organizator javne dražbe obdrži vplačano varščino. 8. Splošni pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Organizatorju javne dražbe je potrebno pred pričetkom javne dražbe predložiti: dokazilo o plačilu varščine, pravna oseba in samostojni podjetnik mora predložiti izpisek iz sodnega registra – AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do dneva javne dražbe, samostojni podjetnik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov, fizična oseba veljaven osebni dokument in pooblaščenci pravnih oseb pooblastilo za licitiranje. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je lahko fotokopija. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. 9. Posebni pogoji: vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, vpis v zemljiško knjigo in drugo), plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe. Zemljišče bo prodano po načelu videno - kupljeno, zato prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Zemljišče, ki je predmet javne dražbe, je v naravi travnik, po osnovni namenski planski rabi pa je stavbno zemljišče za centralne dejavnosti. 10. Posebno določilo: organizator javne dražbe lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi zato navedel razlog, pri čemer se dražiteljem že vplačana varščina vrne brez obresti. 11. Ogled nepremičnine in informacije: po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki je predmet javne dražbe. Vse informacije v zvezi z javno dražbo lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba I/28) ali na tel. 05/335-01-67.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti