Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 407-240/2014 Ob-3258/14 , Stran 1939
Št. 407-240/2014 Ob-3258/14
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju podjetništva v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 29/14), Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/13, 27/14) in priglasitvijo sheme državne pomoči št. M001-5880173-2014 pri Ministrstvu za finance, objavlja Občina Brežice
javni razpis
za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je: A. Sofinanciranje investicij (v nadaljevanju namen A). B. Sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezanih z investicijo (v nadaljevanju namen B). C. Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev (v nadaljevanju namen C). D. Subvencioniranje najemnin v starem mestne jedru (v nadaljevanju namen D). 2. Razpoložljiva sredstva Skupna višina razpoložljivih sredstev je 130.000 EUR (postavka 4770 – sredstva za vzpodbujanje podjetništva). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kolikor je upravičenih vlog več kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem. V primeru, da je za določen namen več sredstev kot pa je upravičenih vlog, se lahko sredstva prerazporedijo za namen, kjer je sredstev manj kot pa je upravičenih vlog. Prednost pri dodeljevanju sredstev do najvišjega limita po posameznem namenu imajo namen B, C in D. Preostala sredstva se namenijo za namen A pri čemer imajo prednost t.i. start up podjetja. Za »start up« podjetje se po tem razpisu smatrajo podjetja, ki so bila ustanovljeno po 15. 9. 2011 oziroma niso starejša od treh let računano od zadnjega dne za prijavo na razpis. Sredstva za namen A bodo razdeljena tako, da bodo upravičene investicije »start up« podjetji sofinancirane z dvakrat višjim deležem kot ostale. 3. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni nameni Namen A: Sredstva se dodelijo za začetne investicije. To so investicije v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in investicije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati. Investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene opreme in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje kakovosti proizvodov in storitev). Sofinancira se investicije v obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka (16. 9. 2013) do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog (15. 9. 2014).Upoštevajo se le stalna sredstva, ne drobni inventar. Upoštevajo se računi brez DDV. Neupravičeni stroški so: nakup telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske opreme, pohištva (različne police, mize, stoli, omare, regali, pulti, itd.), kopirnih strojev, igralnih avtomatov, klimatskih naprav, promocijskih aktivnosti (npr. reklamnih tabel, panojev itd), opreme za varovanje in video nadzor; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr. vgradna dvigala, okna, vrata itd.), nepremičnin, šotorov, elektrokomunikacijske opreme, ogrevalne opreme, sanitarne opreme, čistilnih naprav, sončnih elektrarn, sončnih kolektorjev, strojev za urejanje okolice. Intenzivnost pomoči: Sofinanciranje začetnih investicij lahko maksimalno znaša največ 40% vrednosti upravičenih stroškov investicije z upoštevanjem zgornje meje vrednosti investicije v višini do 40.000,00 € brez DDV. Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi pomoči se ne sme preseči zgornja meja intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena. Posamezen vlagatelj lahko prijavi maksimalno vrednost investicije v višini 40.000,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi večjo vrednost, se bo upoštevala upravičena maksimalna vrednost investicije po tem razpisu. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.200,00 EUR (brez DDV), kolikor prijavi manjšo vrednost, ni upravičen do sredstev po tem razpisu. Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije presegati 4.200,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR (brez DDV). V primeru leasinga se kot skupna višina investicije šteje celoten znesek predmeta leasing pogodbe, kot upravičen strošek za dodelitev subvencije pa se štejejo dejansko plačani obroki v razpisnem obdobju, za katere mora vlagatelj priložiti dokazila o plačilu in anuitetni načrt. Namen B: Sofinanciranje stroškov novih delovnih mest, realiziranih v obdobju od 1. 9. 2013 do 30. 8. 2014. Posamezno mikro ali majhno podjetje lahko prijavi največ 5 delovnih mest. V primeru, da vlagatelj prijavi več kot 5 novih delovnih mest se upošteva prvih 5 navedenih v vlogi. Za vsak novo odprto delovno mesto se lahko maksimalno dodeli do 200,00 €/ polni mesec nove zaposlitve v razpisnem obdobju. V primeru zaposlitve za krajši delovni čas, je vlagatelj upravičen do sorazmernega deleža subvencije. Upoštevajo se samo pogodbe o zaposlitvi za najmanj dve leti. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani naslednji pogoji: – delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta začetnih investicij, – investicijski projekt mora voditi k neto povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih mesecev, – nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 2 leti. Prijavitelji niso upravičeni do sredstev za razvoj iz namena B tega razpisa, če so prejeli pomoč za isto delovno mesto s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali iz drugih virov. Namen C: Sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predstavitev inovativnih proizvodov in storitev v obdobju od 16. 9. 2013 do 15. 9. 2014. Sofinancirajo se stroški udeležbe na domačih in tujih sejmih. Sofinanciranje je lahko do 40% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so: najem razstavnega prostora, stroški vpisa v razstavni katalog. Prijavitelj mora predložiti dokazila, da gre za inovativni produkt kot so npr. nagrade in priznanja za inovativnost. Namen D: Sofinanciranje stroškov najema poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v obdobju 1. 9. 2013-30. 8. 2014. Upravičen strošek najemnine je maksimalno do 7 €/m2, ki ga mora stranka dokazati z najemno pogodbo in potrdili o plačilu. Maksimalno upravičena površina je do 100 m2. Višina subvencioniranja: Do 40% upravičenih stroškov oziroma največ do 2,8 €/m2. Subvencijo za najem poslovnih prostorov je možno pridobiti za največ prvi 2 leti poslovanja v starem mestnem jedru. V primeru, da vloge upravičencev presegajo razpisana sredstva, se subvencija dodeli vsem, vendar se znesek dodeljenih sredstev linearno zniža. Za območje starega mestnega jedra se šteje območje, ki je določeno z naslednjimi mejnimi parcelami, ki so vse v k.o. Brežice: 1501, 1502, 1218, 1243,1246, 779/3, 779/1, 526/1, 525, 1495, 258, 259, 233, 232, 231, 230, 229, 136, 139, 145, 1498, 96/2, 96/4, 99, 104, 67, 113, 117, 122, 123, 663/2, 663/3 646, 641/1, 641/2, 634, 633, 628, 626, 624, 621, 667, 669, 672, 679, 683, 686, 689, 692, 695, 698, 701, 704, 1250, 1255, 1265, 1267, 1268. Grafični del si lahko stranke ogledajo na Občini Brežice, CPB 18, 8250 Brežice v pisarni št. 12 in se tako prepričajo ali je poslovni objekt znotraj starega mestnega jedra, kar je pogoj za subvencijo. 4. Upravičenci Po tem razpisu so do državne pomoči upravičena mikro in majhna enotna podjetja: – s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali – ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor imajo poslovno enoto v Občini Brežice, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas s stalnim prebivališčem v Občini Brežice in investirajo na območju Občine Brežice. Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: – podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; – podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; – podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; – podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja Zakon o gospodarskih družbah. Pri namenu D so upravičenci mikro in majhna podjetja, ki so pričela z dejavnostjo v starem mestnem jedru po 1. 7. 2012. Do subvencije niso upravičena podjetja, ki v starem mestnem jedru izvajajo dejavnost gostinstva in trgovine, razen trgovine z lokalnimi proizvodi domače obrti in ekološko pridelane hrane. Do sredstev za razvoj so iz tega razpisa upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki. Pri njih se vsi pogoji za mikro in majhne družbe smiselno uporabljajo. Sredstva bodo dodeljena upravičencem po pravilu de minimis, kar pomeni, da skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne bo presegel 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko, vir (državni, občinski, sredstva unije) ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR). Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev: – ribištva in akvakulture, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: a.) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, b.) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice. Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz. Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012. Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR). Posamezni vlagatelj se lahko prijavi na razpis le z eno vlogo za posamezni namen in sicer za namen A z eno vlogo in za namen B z eno vlogo in ravno tako za namen C z eno vlogo oziroma namen D. V primeru, da za določen namen ni dovolj prijav za črpanje celotnega zneska, se lahko neporabljena kvota sredstev prenese za drug namen, kjer je več vlog oziroma je možno ta sredstva razdeliti v skladu z razpisnimi pogoji. Sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brežice se na podlagi tega razpisa dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva in jih je možno dodeliti v primeru, kadar te predstavljajo potrebno vzpodbudo za izvedbo zastavljenega namena. Dodelijo se lahko le, če imajo stimulativni učinek in niso namenjena samo zniževanju stroškov podjetja. Po pregledu prispelih vlog na javni razpis in pred dodelitvijo sredstev upravičencem, se opravi ogled določenih prijavljenih investicij pri upravičencih s strani članov komisije. 5. Izjava o zaupnosti dokumentacije Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja. 6. Vsebina vloge Prijava na razpis mora vsebovati: Za namen A – sofinanciranje začetnih investicij 1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1); 2. Podatki o investicijskem projektu (Obrazec 2); 3. Predstavitev investicije, specifikacija in izjava (Obrazec 3); 4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu, skladno s predloženo specifikacijo investicije za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog; 5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije; 6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije; 7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4); 8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5); 9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6); 10. Izjava v primeru leasinga (Za podjetja/podjetnike, ki so investicijo financirali z leasingom – Obrazec 7); in anuitetni načrt; 11. Izjava o kvoti zaposlenih (Za podjetja/podjetnike, ki nimajo sedeža v Občini Brežice), priloga – kopija M1/M2 obrazca za vse zaposlene v poslovni enoti – Obrazec 8); 12. Vzorec pogodbe (parafiran). Za namen B – sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest, povezani z investicijo 1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1); 2. Dokumentacija, povezana z začetno investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed navedenih: investicijski elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje, kopije računov itd.) 3. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije; 4. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije; 5. Pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je zasedla novo delovno mesto v obdobju od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog, priložijo se fotokopije; 6. Poimenski seznam zaposlenih pristojnega urada Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 1. 9. 2012. 7. Izjava o značilnosti začetne investicije (Obrazec 4); 8. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5); 9. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6); 10. Izjava vlagatelja o povezanosti delovnega mesta z investicijo (Obrazec 9); 11. Vzorec pogodbe (parafiran) Za namen C – Sofinanciranje stroškov povezanih z udeležbo podjetnikov na sejmih za predtsvitev inovativnih proizvodov in storitev 1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1); 2. Podatki o udeležbi na sejmu (Obrazec 2-C); 3. Predstavitev stroškov udeležbe na sejmu- specifikacija in izjava (Obrazec 3-C); 4. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu udeležbe na sejmih za obdobje od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog; 5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije; 6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije; 7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5); 8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6); 9. Vzorec pogodbe (parafiran). Za namen D-Sofinanciranje najemnine v starem mestnem jedru 1. Osnovni podatki prosilca (Obrazec 1); 2. Kopije računov in kopije dokazil o plačilu najemnine za obdobje od 1. 9. 2013–30. 8. 2014 3. Predstavitev stroškov-subvencioniranje najemnine (Obrazec 3-namen D); 4. Kopija najemne pogodbe 5. Dokazilo o registraciji samostojnega podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot 3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno dovoljene; priložijo se fotokopije; 6. Potrdilo o plačanih zapadlih davkih in prispevkih (za fizične osebe potrdilo davčne službe), za pravne osebe BON 2, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije; 7. Izjava o resničnosti podatkov (Obrazec 5); 8. Izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (Obrazec 6); 9. Vzorec pogodbe (parafiran) 7. Rok in način prijave: rok za prijavo je do vključno 15. 9. 2014. Vlogo je potrebno poslati na naslednji naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za razvoj podjetništva-2014« ter navesti za kateri namen se stranka prijavlja (npr. Namen A). Na zadnji strani kuverte je potrebno navesti naziv in naslov prosilca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določeno pri zahtevani dokumentaciji. 8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi sredstev za razvoj podjetništva se posreduje prosilcem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na župana Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, vloži pa se na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Občino Brežice, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa in pogodbe. Namensko uporabo sredstev iz pogodbe preverja strokovna komisija za obravnavo vlog. 9. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si, zainteresirani pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur na sedežu Občine Brežice. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Roman Matjašič, tel. 07/620-55-52.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost