Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2731. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radeče, stran 7375.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11, 98/13) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) je Občinski svet Občine Radeče na 12. dopisni seji dne 22. 8. 2014 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radeče
1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci, kriteriji in višina sredstev za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve župana in volitve članov v Občinski svet Občine Radeče v letu 2014.
2. člen
(1) Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
(2) Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču. Če pride do drugega kroga glasovanja sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Organizator volilne kampanje oziroma kandidat za volitve v občinski svet ali za volitve župana mora v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa predložiti Občinskemu svetu Občine Radeče in Računskemu sodišču RS poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
6. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Radeče v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana Občine Radeče (Uradni list RS, št. 24/12).
Št. 041-33/2014
Radeče, dne 22. avgusta 2014
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost