Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2729. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci za volilno leto 2014, stran 7374.

Na podlagi 23., 26. in 28. člena v povezavi s 24. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK; Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 4. izredni seji dne 21. 8. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci za volilno leto 2014
1.
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci za volilno leto 2014.
2.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do ponovitve glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidira, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadali mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas v tem krogu. Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na ponovnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v višini 0,12 EUR za dobljen glas le na podlagi dobljenih glasov v tem drugem krogu glasovanja. Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna Občine Puconci v roku 30 dni po predložitvi poročila računskemu sodišču ter Občinskemu svetu Občine Puconci.
6.
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 71/10).
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2014
Puconci, dne 21. avgusta 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost