Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2732. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 7376.

Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane je na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) na 6. korespondenčni seji dne 29. 8. 2014 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane za volilno leto 2014.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet in volilne kampanje za volitve župana ne smejo preseči zneskov, ki jih določa zakon, ki ureja volilno kampanjo.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana Občine Gorenja vas - Poljane, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 EUR za vsak dobljeni glas.
Če je za izvolitev župana potreben drugi krog glasovanja, sta kandidata, o katerih so volivci glasovali v drugem krogu glasovanja, upravičena do delne povrnitve stroškov samo na podlagi glasov, dobljenih v drugem krogu glasovanja.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2014-001
Gorenja vas, dne 29. avgusta 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost