Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

Št. 35020-0005/2014-11 Ob-3279/14 , Stran 1942
Št. 35020-0005/2014-11 Ob-3279/14
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/4-07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10) Občina Dol pri Ljubljani s sedežem v Dolu pri Ljubljani 1, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo komunalno neopremljenih zemljišč v Dolu pri Ljubljani
1. Predmet prodaje Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, ki obsega sledeče parcele: parc. št. 34/2 (ID št. 1766-34/2-0), parc. št. 34/3 (ID št. 1766-34/3-0), parc. št. 34/9 (ID št. 1766-34/9-0), parc. št. 33/10 (ID št. 1766-33/10-0), parc. št. 234/2 (ID št. 1766-234/2-0), vse k.o. Petelinje. Parcele 34/2, 34/3, 34/9, 33/10 in 234/2, vse k.o. Petelinje se nahajajo v območju stavbnih zemljišč MR 11/1 Sveta Helena. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati določila prostorskih aktov, ki veljajo na območju zemljiških parcel, ki so predmet tega razpisa. Investitor je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati vrste dopustnih gradenj na zemljiških parcelah, ki so naslednje: – stanovanjska gradnja ter gradnja objektov za bivanje, – gradnja za potrebe zdravstva, šolstva, varstva, socialnega skrbstva (npr. dom za starejše občane oziroma dnevni center starejših), turizma in gostinstva, – gradnja objektov za potrebe športa in rekreacije, za potrebe delovanja društev in organizacij, – gradnja kmetijskih gospodarskih objektov, sakralnih objektov, širitev pokopališč in drugih objektov za potrebe, ki so dopustne po veljavnih prostorskih aktih. Nepremičnine se prodajajo kot celota. 2. Cenitev zemljišča Najnižja cena komunalno neopremljenih zemljišč, parc. št. 34/2, 34/3, 34/9, 33/10 in 234/2, vse k.o. Petelinje, ki so predmet prodaje, v skupni izmeri 8643,00 m2 znaša 656.900,00 € brez vračunanega 22% DDV. 3. Roki za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Ne odpiraj! Za javni razpis za nakup zemljišča v Dolu pri Ljubljani«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 4. Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, – naslov in sedež ponudnika, – podatke o odgovorni osebi, – matično številko, – davčno številko, – pooblaščeni podpisnik pogodbe, – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od cene v tem razpisu (v nasprotnem primeru bo komisija ponudbo izničila), – podpisana izjava, iz katere je razvidno, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji, – opis nameravane gradnje. 5. Varščina Ponudbi za navedena zemljišča je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 32.000,00 EUR. 6. Odpiranje ponudb Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Dol pri Ljubljani, tretji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudbe, s pričetkom ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov ali zastopniki se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s pisnim pooblastilom. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija, imenovana s strani župana. 7. Merila Kot najugodnejša ponudba bo merilo: cena. V primeru, da so ponujene cene izenačene pa bo izbran tisti, ki bo ponudil še druge dodatne ugodnosti. 8. Način prodaje Nepremičnina je naprodaj po načelu videno – kupljeno. Drugi pogoji: – Vsak ponudnik mora plačati varščino za parcele, navedene v 1. točki razpisa in jo je potrebno nakazati na račun št. 01222-0100000473, do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Neuspelemu ponudniku bo le-ta vrnjena v 8 dneh po izbiri komisije brez obresti. – Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne. V primeru umika se varščina ne vrne. – V primeru, da komisija oceni, da so kriteriji izpolnjeni tako, da izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega, lahko pozove ponudnike, da ponudbo dopolnijo. – O izbiri najugodnejšega ponudnika, komisija v 15 dneh od dneva o izbiri obvesti vse ponudnike. – Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo v 15 dneh od dneva prejema pisnega obvestila o izbiri. V primeru, da v tem roku ponudnik pogodbo ne sklene, se šteje, da je od ponudbe odstopil in se plačane varščine ne vrne. – Občina Dol pri Ljubljani si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb ne izbere nobenega izmed ponudnikov in vsem brezobrestno vrne varščino v 8 dneh od odločitve. – Vse stroške v zvezi s to pogodbo plača kupec. – Kupec je dolžan celotni znesek kupnine skupaj z DDV plačati skladno s pogoji ponudbe na TRR: 01222-0100000473, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh po podpisu pogodbe. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razveljavitev pogodbe, brez vračila varščine. – Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. – Kontaktna oseba je Nataša Gostinčar Petre, na tel. 01/530-32-46, elektronski naslov: natasa.gostincar@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani

AAA Zlata odličnost